E160039
Laatste revisie: 10-10-2017

E160039 - Voorstel voor een verordening inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde door het auteursrecht en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die een leeshandicap hebbenDit voorstel van de Europese Commissie betreft de bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben. Met deze verordening wordt voldaan aan de internationale verplichtingen uit het Verdrag van Marrakesh. Dit Verdrag moet de verspreiding bevorderen van gedrukt materiaal in toegankelijke vormen over de hele wereld. Daarbij gaat het om het maken van uitzonderingen en het voorzien in beperkingen op het auteursrecht en de naburige rechten.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 6 december 2016 besloot de commissie V&J verder geen inbreng te leveren over dit specifieke voorstel, maar alleen over E160037 en E160038.

Europees

Op 20 september 2017 werd verordening (EU) 2017/1563 inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (L242/1PDF-document).


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde door het auteursrecht en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben

document Europese Commissie

COM(2016)595PDF-document, d.d. 14 september 2016

rechtsgrondslag

Artikel 207 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Implementatie

Op 20 september 2017 werd verordening (EU) 2017/1563 inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (L242/1PDF-document).


Behandeling Eerste Kamer

Op 6 december 2016 besloot de commissie V&J verder geen inbreng te leveren over dit specifieke voorstel, maar alleen over E160037en E160038.

Op 29 november 2016 besluit de commissie voor Veiligheid en Justitie inbreng voor schriftelijk overleg aan te houden tot 6 december 2016.

Op 8 november 2016 besprak de commissie V&J de voorstellen inzake nieuwe EU-regels voor auteursrechten en de bijbehorende BNC-fiches en besloot op 29 november 2016 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren.

Op 4 november 2016 is het BNC-fiche inzake dit voorstel ontvangen, de commissie V&J bespreekt het voorstel en BNC-fiche op 8 november 2016.

De commissie voor Veiligheid en Justitie besloot op 4 oktober 2016 de voorstellen inzake nieuwe EU-regels voor auteursrechten in behandeling te nemen teneinde schriftelijk overleg te voeren en ze te agenderen nadat de Kamer de BNC-fiches over de voorstellen heeft ontvangen.


Behandeling Tweede Kamer

Het BNC-fiche over dit voorstel wordt geagendeerd voor het algemeen overleg op 7 december 2016 over de JBZ-Raad op 8-9 december 2016.

Op 12 oktober 2016 werd dit voorstel betrokken bij het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 13-14 oktober 2016.

Op 28 september 2016 besloot de commissie voor Veiligheid en Justitie de BNC-fiches/kabinetsappreciaties af te wachten en het te agenderen voor het algemeen overleg van 12 oktober 2016 over de JBZ-Raad van 13-14 oktober 2016.


Standpunt Nederlandse regering

Op 4 november 2016 stuurde de regering het BNC-fiche naar de Eerste Kamer over deze verordening en de bijbehorende richtlijn (zie E160040). Uit het fiche blijkt onder andere dat Nederland voorstander is van ratificatie van het Leesgehandicaptenverdrag en kan zich in grote lijnen vinden in de voorstellen nu hiermee de ratificatie van dit verdrag mogelijk wordt gemaakt. Nederland zal in de onderhandelingen aandacht vragen voor het feit dat in het Nederlandse systeem rechthebbenden (de maker of diens rechtverkrijgende) een billijke vergoeding kunnen vragen voor de omzetting. Nederland meent dat, gelet op het feit dat het verdrag ruimte laat voor het betalen van een dergelijke vergoeding, onvoldoende is toegelicht waarom hiervan is afgezien.

Verder ontbreekt in de definitie van geautoriseerde entiteit door wie, of langs welke weg een entiteit geautoriseerd kan worden. Het Leesgehandicaptenverdrag gaat in de definitiebepaling uit van entiteiten die zijn geautoriseerd of erkend door de overheid dan wel zelf een overheidsorganisatie is. Nederland meent dat dit moet worden opgenomen in de definitiebepalingen van de richtlijn en de verordening.

De Nederlandse regering acht de subsidiariteit niet van toepassing. De uitwisseling van omgezette exemplaren met derde landen die partij zijn bij het Leesgehandicaptenverdrag heeft betrekking op handelsaspecten van intellectuele eigendom. Dit betreft een exclusieve bevoegdheid van de Unie. De proportionaliteit van het voorstel acht de regering positief. Het voorstel gaat niet verder dan wat nodig is om de doelstellingen van het voorstel te kunnen bereiken (uitvoering geven aan de verplichtingen van de Unie uit hoofde van het Leesgehandicaptenverdrag). Zie het BNC-fichePDF-document voor de gehele beoordeling van de Nederlandse regering.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit voorstel van de Europese Commissie betreft de bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben. Met deze verordening wordt voldaan aan de internationale verplichtingen uit het Verdrag van Marrakesh. Dit Verdrag moet de verspreiding bevorderen van gedrukt materiaal in toegankelijke vormen over de hele wereld. Daarbij gaat het om het maken van uitzonderingen en het voorzien in beperkingen op het auteursrecht en de naburige rechten. De verordening zorgt ervoor dat voornoemd gedrukt materiaal vervaardigd in een bepaalde EU-lidstaat, kan worden uitgevoerd naar derde landen die partij zijn bij het Verdrag van Marrakesh.


Behandeling Raad

Op 24 oktober 2017 vindt tijdens de vergadering van de Transportraad een beleidsdebat plaats over de implementatie van de Digitale Interne Markt.

Tijdens de Concurrentieraad van 28-29 november 2016 zal de Europese Commissie informatie geven inzake dit voorstel.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op 6 juli 2017 de tekst voor de verordening van onderhavig voorstelPDF-document aangenomen.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Het Franse Parlement heeft op 18 oktober 2016 een resolutie aangenomen inzake de voorstellen uit het auteursrechtenpakket dat op 14 september 2016 door de Europese Commissie is gepubliceerd.

De deadline voor het indienen van subsidiariteitsbezwaren is 30 november 2016.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen