JBZ-Raad (32.317); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 oktober 2016, over de JBZ-Raad van 13 en 14 oktober 2016 (TK, 443). .

27 oktober 2016
hoort bij ... E160040 - Voorstel voor een richtlijn inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben
E160039 - Voorstel voor een verordening inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde door het auteursrecht en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die een leeshandicap hebben
E160038 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten bij bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s
E160037 - Voorstel voor een richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt
E160024 - Voorstel voor een verordening betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken, inzake de ouderlijke verantwoordelijkheden en inzake internationale kinderontvoering
E160015 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van Eurodac (herschikking)
E160001 - Voorstellen inzake de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en staatlozen door middel van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS)
E130041 - Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie
afkomstig van ... Tweede Kamer