E160038
  ruit icoon
Laatste revisie: 09-11-2017

E160038 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten bij bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s

Dit voorstel van de Europese Commissie betreft een verordening die erop is gericht de grensoverschrijdende verstrekking van onlinediensten te bevorderen, evenals de digitale doorgifte van tv- en radioprogramma’s uit andere lidstaten via gesloten netwerken. Daarbij worden de problemen met betrekking tot de vereffening van rechten aangepakt. Dit levert een voordeel op voor omroeporganisaties en exploitanten van doorgiftediensten, doordat zij ruimere toegang tot tv- en radioprogramma’s kunnen aanbieden in de hele EU.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: dit E-dossier wordt momenteel NIET ambtelijk geactualiseerd..

nationaal

Op 9 mei 2017 besprak de commissie voor Veiligheid en Justitie het verslag van een schriftelijk overleg (34.637, C) met de Europese Commissie in het kader van een politieke dialoog over de ontwerpverordening, als ook het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Veiligheid en Justitie (34.637, B) over de ontwerpverordening en besloot beiden voor kennisgeving aan te nemen. 

Europees

Op 27 november 2017 werd de definitieve versie van het verslag van de commissie voor Juridische Zaken (JURI) aangenomen in een plenaire vergadering van het Europees Parlement. Het Europees Parlement nam hierbij een resolutie  pdf icoon aan met een standpunt in eerste lezing.


Behandeling Eerste Kamer

Op 9 mei 2017 besprak de commissie voor Veiligheid en Justitie het verslag van een schriftelijk overleg (34.637, C) met de Europese Commissie in het kader van een politieke dialoog over de ontwerpverordening, als ook het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Veiligheid en Justitie (34.637, B) over de ontwerpverordening en besloot beiden voor kennisgeving aan te nemen.

Op 11 april 2017 besloot de commissie voor Veiligheid en Justitie de reactie van de Europese Commissie af te wachten alvorens het verslag van het schriftelijk overleg met de minister van Veiligheid en Justitie te bespreken. De Europese Commissie heeft op 28 april 2017 gereageerd.

Op 6 december 2016 leverden de fracties van de SP en VVD inbreng voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie en de regering. De brieven aan de Europese Commissie en de minister van Veiligheid en Justitie zijn op 20 december 2016 verstuurd. De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 29 maart 2017 gereageerd.

Op 8 november 2016 besprak de commissie voor Veiligheid en Justitie de voorstellen inzake nieuwe EU-regels voor auteursrechten en de bijbehorende BNC-fiches van de regering en besloot in schriftelijk overleg te treden met de regering. De inbrengdatum werd gezet op 29 november 2016. Op 29 november 2016 werd de inbrengdatum aangehouden tot 6 december 2016.

Op 4 oktober 2016 besloot de commissie voor Veiligheid en Justitie de voorstellen inzake nieuwe EU-regels voor auteursrechten in behandeling te nemen teneinde schriftelijk overleg te voeren en ze te agenderen nadat de Kamer de BNC-fiches over de voorstellen heeft ontvangen. De BNC-fiches van de regering zijn op 4 november 2016 ontvangen. 


Behandeling Tweede Kamer

Op 7 december 2016 besprak de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie de JBZ-Raad van 8 en 9 december 2016 in een algemeen overleg met de minister van Veiligheid en Justitie, waarbij o.a. vragen zijn gesteld over het BNC-fiche voor de ontwerpverordening.

Op 12 oktober 2016 besprak de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie de JBZ-Raad van 13 en 14 oktober 2016 in een algemeen overleg met de minister van Veiligheid en Justitie, waarbij o.a. vragen zijn gesteld over het BNC-fiche voor de ontwerpverordening.


Standpunt Nederlandse regering

Op 4 november 2016 stuurde de regering het BNC-fiche naar de Eerste Kamer. Uit het fiche blijkt onder andere dat Nederland zich kan vinden in de voorgestelde gefaseerde aanpak van de Commissie waarbij de werkingssfeer van het voorstel wordt beperkt tot het faciliteren van het vereffenen van rechten voor ondersteunende online diensten bij de traditionele radio en tv-uitzendingen van omroeporganisaties, alsmede de lineaire doorgifte via gesloten netwerken. Hoewel Nederland in beginsel niet afwijzend staat tegenover de voorgestelde uitbreiding van de regeling voor verplicht collectief beheer naar de rechten voor diensten van doorgifte via gesloten netwerken (anders dan via kabelnetwerken), is er - mede gelet op de beperkte toelichting in het voorstel - nog teveel onduidelijkheid over de reikwijdte van de regeling.

Nederland beoordeelt de subsidiariteit positief. Nationale regelgeving is voor het EU-breed vergroten van de toegang tot radio- en televisie-uitzendingen per definitie ongeschikt. Dit doel kan beter bereikt worden door regelgevend optreden van de Unie. Nederland beoordeelt ook de proportionaliteit positief, zij het dat er vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de keuze voor een verordening. Een verordening werkt rechtstreeks door in de rechtsorde van de lidstaten. De bepaling over digitale doorgifte vereist evenwel nationale wetgeving voor het aanwijzen van een bepaalde collectieve beheersorganisatie, zodat de keuze voor een richtlijn meer voor de hand ligt. Dit geldt temeer nu voor het invoeren van verplicht collectief beheer bij de kabeldoorgifte indertijd is volstaan met een richtlijn. Zie het BNC-fiche  pdf icoon voor de gehele beoordeling van de Nederlandse regering.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit voorstel van de Europese Commissie betreft een verordening die erop is gericht de grensoverschrijdende verstrekking van onlinediensten te bevorderen, evenals de digitale doorgifte van tv- en radioprogramma's uit andere lidstaten via gesloten netwerken. Daarbij worden de problemen met betrekking tot de vereffening van rechten aangepakt. Dit levert een voordeel op voor omroeporganisaties en exploitanten van doorgiftediensten, doordat zij ruimere toegang tot tv- en radioprogramma's kunnen aanbieden in de hele EU.


Behandeling Raad

Op 24 oktober 2017 vindt tijdens de vergadering van de Transportraad een beleidsdebat plaats over de implementatie van de Digitale Interne Markt.

Tijdens de Concurrentieraad van 29-30 mei 2017 presenteerde de Europese Commissie haar beoordeling van de implementatie van de Digitale Interne Markt. De ministers wisselden hun standpunten uit.

Tijdens de Concurrentieraad van 28-29 november 2016  pdf icoon  informeerde de Europese Commissie de ministers over dit voorstel.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 27 november 2017 werd de definitieve versie van het verslag van de commissie voor Juridische Zaken (JURI) aangenomen in een plenaire vergadering van het Europees Parlement. Het Europees Parlement nam hierbij een resolutie  pdf icoon aan met een standpunt in eerste lezing.

Op 28 juni 2017 bracht de commissie voor Cultuur en Onderwijs (CULT) een advies  pdf icoon uit met betrekking tot de ontwerpverordening.

Op 23 juni 2017 bracht de commissie voor Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) een advies  pdf icoon uit met betrekking tot de ontwerpverordening.

Op 6 juni 2017 bracht de commissie voor de Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) een advies  pdf icoon uit met betrekking tot de ontwerpverordening.

Op 11 mei 2017 bracht de commissie voor Juridische Zaken (JURI) een ontwerpverslag  pdf icoon uit met betrekking tot de ontwerpverordening.

De ontwerpverordening wordt behandeld door de commissie voor Juridische Zaken (JURI) van het Europees Parlement. Daarnaast zijn de commissie voor de Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO, de commissie voor Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) en de commissie voor Cultuur en Onderwijs (CULT) ingesteld als adviescommissie.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 11 mei 2017 nam het Parlement van Denemarken een resolutie  pdf icoon aan waarin wordt gesteld dat het voorstel in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel. Deze resolutie is in het kader van de politieke dialoog met de Europese instellingen gedeeld.

Op 16 december 2016 nam de Bondsraad van Duitsland een resolutie aan waarin wordt gesteld dat het voorstel in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel. Deze resolutie is in het kader van de politieke dialoog met de Europese instellingen gedeeld.

De deadline voor het indienen van subsidiariteitsbezwaren verstreek 30 november 2016.

Op 30 november 2016 nam het Parlement van Portugal een resolutie aan waarin wordt gesteld dat het voorstel in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel. Deze resolutie is in het kader van de politieke dialoog met de Europese instellingen gedeeld.

Op 1 november 2016 nam de Senaat van Roemenië een resolutie  pdf icoon aan waarin wordt gesteld dat het voorstel in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel. Deze resolutie is in het kader van de politieke dialoog met de Europese instellingen gedeeld.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.