E160038
  ruit icoon
Laatste revisie: 09-11-2017

E160038 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten bij bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s

Dit voorstel van de Europese Commissie betreft een verordening die erop is gericht de grensoverschrijdende verstrekking van onlinediensten te bevorderen, evenals de digitale doorgifte van tv- en radioprogramma’s uit andere lidstaten via gesloten netwerken. Daarbij worden de problemen met betrekking tot de vereffening van rechten aangepakt. Dit levert een voordeel op voor omroeporganisaties en exploitanten van doorgiftediensten, doordat zij ruimere toegang tot tv- en radioprogramma’s kunnen aanbieden in de hele EU.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: dit E-dossier wordt momenteel NIET ambtelijk geactualiseerd..

nationaal

Op 20 december 2016 is de brief aan de Europese Commissie inzake dit verordeningsvoorstel verstuurd. Op 28 april 2017 stuurde de Europese Commissie een brief met antwoord op de vragen van de commissie V&J. Deze brief werd door de commissie op 9 mei 2017 samen met de brief van de minister van V&J van 11 april 2017 besproken en beide werden voor kennisgeving aangenomen.   

Europees

Op 24 oktober 2017 vindt tijdens de vergadering van de Transportraad een beleidsdebat plaats over de implementatie van de Digitale Interne Markt.


Behandeling Eerste Kamer

Op 20 december 2016 is de brief aan de Europese Commissie inzake dit verordeningsvoorstel verstuurd. Op 28 april 2017 stuurde de Europese Commissie een brief met antwoord op de vragen van de commissie V&J. Deze brief werd door de commissie op 9 mei 2017 samen met de brief van de minister van V&J van 11 april 2017 besproken en beide werden voor kennisgeving aangenomen.   

Op 6 december 2016 leverden de fracties van de SP en VVD tijdens de commissievergadering V&J inbreng voor schriftelijk overleg, deze zal per mail worden rondgestuurd, waarbij fracties zich nog kunnen aansluiten. 

Op 29 november 2016 besluit de commissie voor Veiligheid en Justitie inbreng voor schriftelijk overleg aan te houden tot 6 december 2016.

Op 8 november 2016 besprak de commissie V&J de voorstellen inzake nieuwe EU-regels voor auteursrechten en de bijbehorende BNC-fiches en besloot op 29 november 2016 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren. 

Op 4 november 2016 is het BNC-fiche inzake dit voorstel ontvangen, de commissie V&J bespreekt het voorstel en BNC-fiche op 8 november 2016.   

De commissie voor Veiligheid en Justitie besloot op 4 oktober 2016 de voorstellen inzake nieuwe EU-regels voor auteursrechten in behandeling te nemen teneinde schriftelijk overleg te voeren en ze te agenderen nadat de Kamer de BNC-fiches over de voorstellen heeft ontvangen. 


Behandeling Tweede Kamer

Het BNC-fiche over dit voorstel wordt geagendeerd voor het algemeen overleg op 7 december 2016 over de JBZ-Raad op 8-9 december 2016.

Op 12 oktober 2016 werd dit voorstel betrokken bij het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 13-14 oktober 2016.

Op 28 september 2016 besloot de commissie voor Veiligheid en Justitie de BNC-fiches/kabinetsappreciaties af te wachten en het te agenderen voor het algemeen overleg van 12 oktober 2016 over de JBZ-Raad van 13-14 oktober 2016.


Standpunt Nederlandse regering

Op 4 november 2016 stuurde de regering het BNC-fiche naar de Eerste Kamer. Uit het fiche blijkt onder andere dat Nederland zich kan vinden in de voorgestelde gefaseerde aanpak van de Commissie waarbij de werkingssfeer van het voorstel wordt beperkt tot het faciliteren van het vereffenen van rechten voor ondersteunende online diensten bij de traditionele radio en tv-uitzendingen van omroeporganisaties, alsmede de lineaire doorgifte via gesloten netwerken. Hoewel Nederland in beginsel niet afwijzend staat tegenover de voorgestelde uitbreiding van de regeling voor verplicht collectief beheer naar de rechten voor diensten van doorgifte via gesloten netwerken (anders dan via kabelnetwerken), is er - mede gelet op de beperkte toelichting in het voorstel - nog teveel onduidelijkheid over de reikwijdte van de regeling.

Nederland beoordeelt de subsidiariteit positief. Nationale regelgeving is voor het EU-breed vergroten van de toegang tot radio- en televisie-uitzendingen per definitie ongeschikt. Dit doel kan beter bereikt worden door regelgevend optreden van de Unie. Nederland beoordeelt ook de proportionaliteit positief, zij het dat er vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de keuze voor een verordening. Een verordening werkt rechtstreeks door in de rechtsorde van de lidstaten. De bepaling over digitale doorgifte vereist evenwel nationale wetgeving voor het aanwijzen van een bepaalde collectieve beheersorganisatie, zodat de keuze voor een richtlijn meer voor de hand ligt. Dit geldt temeer nu voor het invoeren van verplicht collectief beheer bij de kabeldoorgifte indertijd is volstaan met een richtlijn. Zie het BNC-fiche  pdf icoon voor de gehele beoordeling van de Nederlandse regering.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit voorstel van de Europese Commissie betreft een verordening die erop is gericht de grensoverschrijdende verstrekking van onlinediensten te bevorderen, evenals de digitale doorgifte van tv- en radioprogramma's uit andere lidstaten via gesloten netwerken. Daarbij worden de problemen met betrekking tot de vereffening van rechten aangepakt. Dit levert een voordeel op voor omroeporganisaties en exploitanten van doorgiftediensten, doordat zij ruimere toegang tot tv- en radioprogramma's kunnen aanbieden in de hele EU.


Behandeling Raad

Op 24 oktober 2017 vindt tijdens de vergadering van de Transportraad een beleidsdebat plaats over de implementatie van de Digitale Interne Markt.

Tijdens de Concurrentieraad van 29-30 mei 2017 presenteerde de Europese Commissie haar beoordeling van de implementatie van de Digitale Interne Markt. De ministers wisselden hun standpunten uit.

Tijdens de Concurrentieraad van 28-29 november 2016  informeerd  pdf icoone  pdf icoon de Europese Commissie de ministers over dit voorstel.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 11 mei 2017 stuurde het Deense Parlement een opinie  pdf icoon in het kader van dialoog inzake dit voorstel en E160037 aan de Europese Commissie.

Het Franse Parlement heeft op 18 oktober 2016 een resolutie aangenomen inzake de voorstellen uit het auteursrechtenpakket dat op 14 september 2016 door de Europese Commissie is gepubliceerd. 

De deadline voor het indienen van subsidiariteitsbezwaren is 30 november 2016. 

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.