E160040
  ruit icoon
Laatste revisie: 11-09-2018

E160040 - Voorstel voor een richtlijn inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebbenHet doel van de richtlijn is het vergroten van de beschikbaarheid van werken en ander beschermd materiaal voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben. De richtlijn bepaalt dat voornoemde personen en organisaties die op non-profitbasis in hun behoeften voorzien, kunnen vertrouwen op een uitzondering op het auteursrecht en de naburige rechten.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 11 juli 2018 werd de wet ter implementatie van van de leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering van de leesgehandicaptenverordening gepubliceerd in het Staatsblad (zie 34.912).

Europees

Richtlijn (EU) 2017/1564PDF-document werd op 13 september 2017 door het Europees Parlement en de Raad ondertekend en de richtlijn werd op 20 september 2017 gepubliceerd in Pb EU L 242/6.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

document Europese Commissie

COM(2016)596PDF-document, d.d. 14 september 2016

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Implementatie

Richtlijn (EU) 2017/1564PDF-document werd op 13 september 2017 door het Europees Parlement en de Raad ondertekend en de richtlijn werd op 20 september 2017 gepubliceerd in Pb EU L 242/6. Op 11 juli 2018 werd de wet ter implementatie van van de leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering van de leesgehandicaptenverordening gepubliceerd in het Staatsblad (zie 34.912).

Bron: Stand van zaken implementatie richtlijnen vierde kwartaal 2017


Behandeling Eerste Kamer

Op 6 december 2016 besloot de commissie V&J verder geen inbreng te leveren over dit specifieke voorstel, maar alleen over E160037 en E160038.

Op 29 november 2016 besluit de commissie voor Veiligheid en Justitie inbreng voor schriftelijk overleg aan te houden tot 6 december 2016.

Op 8 november 2016 besprak de commissie V&J de voorstellen inzake nieuwe EU-regels voor auteursrechten en de bijbehorende BNC-fiches en besloot op 21 november 2016 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren.

Op 4 november 2016 is het BNC-fiche inzake dit voorstel ontvangen, de commissie V&J bespreekt het voorstel en BNC-fiche op 8 november 2016.

De commissie voor Veiligheid en Justitie besloot op 4 oktober 2016 de voorstellen inzake nieuwe EU-regels voor auteursrechten in behandeling te nemen teneinde schriftelijk overleg te voeren en ze te agenderen nadat de Kamer de BNC-fiches over de voorstellen heeft ontvangen.


Behandeling Tweede Kamer

Het BNC-fiche over dit voorstel wordt geagendeerd voor het algemeen overleg op 7 december 2016 over de JBZ-Raad op 8-9 december 2016.

Op 12 oktober 2016 werd dit voorstel betrokken bij het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 13-14 oktober 2016.

Op 28 september 2016 besloot de commissie voor Veiligheid en Justitie de BNC-fiches/kabinetsappreciaties af te wachten en het te agenderen voor het algemeen overleg van 12 oktober 2016 over de JBZ-Raad van 13-14 oktober 2016.


Standpunt Nederlandse regering

Op 4 november 2016 stuurde de regering het BNC-fiche naar de Eerste Kamer, inzake deze richtlijn en de verordening (zie E160039). Uit het fiche blijkt onder andere dat Nederland voorstander is van ratificatie van het Leesgehandicaptenverdrag en kan zich in grote lijnen vinden in de voorstellen nu hiermee de ratificatie van dit verdrag mogelijk wordt gemaakt. Nederland zal in de onderhandelingen aandacht vragen voor het feit dat in het Nederlandse systeem rechthebbenden (de maker of diens rechtverkrijgende) een billijke vergoeding kunnen vragen voor de omzetting. Nederland meent dat, gelet op het feit dat het verdrag ruimte laat voor het betalen van een dergelijke vergoeding, onvoldoende is toegelicht waarom hiervan is afgezien.

Verder ontbreekt in de definitie van geautoriseerde entiteit door wie, of langs welke weg een entiteit geautoriseerd kan worden. Het Leesgehandicaptenverdrag gaat in de definitiebepaling uit van entiteiten die zijn geautoriseerd of erkend door de overheid dan wel zelf een overheidsorganisatie is. Nederland meent dat dit moet worden opgenomen in de definitiebepalingen van de richtlijn en de verordening.

De Nederlandse regering beoordeelt de subsidiariteit ten aanzien van de richtlijn positief. Regelgeving over de implementatie van een verdrag inzake grensoverschrijdende uitwisseling van voor leesgehandicapten toegankelijke gemaakte werken kan uit de aard van de zaak beter op Europees niveau worden geregeld. Het doel van de richtlijn is het vergemakkelijken van de toegang op de interne markt tot bepaalde content die beschermd wordt door het auteursrecht ten behoeve van leesgehandicapten als bedoeld in het Leesgehandicaptenverdrag. Dit betreft een terrein dat al grotendeels is geharmoniseerd door het recht van de Unie.

De proportionaliteit van het voorstel acht de regering ook positief. Het voorstel gaat niet verder dan wat nodig is om de doelstellingen van het voorstel te kunnen bereiken (uitvoering geven aan de verplichtingen van de Unie uit hoofde van het Leesgehandicaptenverdrag). Zie het BNC-fichePDF-document voor de gehele beoordeling van de Nederlandse regering.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit voorstel van de Europese Commissie betreft een richtlijn die wetgeving van de EU in overeenstemming brengt met de verplichtingen die voort vloeien uit het Verdrag van Marrakesh. Dit Verdrag moet de verspreiding bevorderen van gedrukt materiaal in toegankelijke vormen over de hele wereld. Het doel van de richtlijn is het vergroten van de beschikbaarheid van werken en ander beschermd materiaal voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben. De richtlijn bepaalt dat voornoemde personen en organisaties die op non-profitbasis in hun behoeften voorzien, kunnen vertrouwen op een uitzondering op het auteursrecht en de naburige rechten.


Behandeling Raad

Op 24 oktober 2017 vindt tijdens de vergadering van de Transportraad een beleidsdebat plaats over de implementatie van de Digitale Interne Markt.

Tijdens de Concurrentieraad van 28-29 november 2016 gaf de Europese Commissie informatie inzake dit voorstel.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Eind februari zal de Commissie voor Juridische Zaken (JURI) van het Europees Parlement haar oordeel geven over dit richtlijnsvoorstel voor het implementeren van de Marrakesh Verdrag.

Op 30 januari 2016 hield de Commissie voor Juridische Zaken (JURI) van het Europees Parlement een hoorzitting inzake de implementatie van de Marrakesh Verdrag en de uitdagingen hierin.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De Roemeense Senaat stuurde op 30 november 2016 een opinie inzake dit voorstel naar de Europese Commissie.

Het Franse Parlement heeft op 18 oktober 2016 een resolutie aangenomen inzake de voorstellen uit het auteursrechtenpakket dat op 14 september 2016 door de Europese Commissie is gepubliceerd.

De deadline voor het indienen van subsidiariteitsbezwaren is 30 november 2016.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen