E170005
Laatste revisie: 19-09-2019

E170005 - Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuurHet richtlijnvoorstel betreft een wijziging van de richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (BGGS-richtlijn). Het voorstel heeft tot doel de vervanging van gevaarlijke materialen te bevorderen, om recycling van onderdelen winstgevender te maken. Door de maatregelen zal er minder gevaarlijk afval op de markt komen en wordt het mogelijk op energie en grondstoffen te besparen. Het richtlijnvoorstel past binnen een pakket van maatregelen om de circulaire economie te stimuleren. In december 2015 heeft de Europese Commissie het pakket circulaire economie vastgesteld. Het verslag van de Commissie over de implementatie van het Circulaire Economie ActieplanPDF-document bevat een overzicht van de voortgang met betrekking tot de maatregelen die tot nu toe zijn genomen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

nationaal

Op 4 april 2017 besloten de commissies IMRO en EZ geen inbreng voor schriftelijk overleg te leveren en het richtlijnsvoorstel en verslag voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Richtlijn 2017/2102PDF-document werd gepubliceerd in Pb EU L 305/8 op 21 november 2017.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2017)38PDF-document, d.d. 26 januari 2017

rechtsgrondslag

Artikel 114 VWEU

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Richtlijn 2017/2102PDF-document werd gepubliceerd in Pb EU L 305/8 op 21 november 2017. De richtlijn diende uiterlijk op 12 juni 2019 geïmplementeerd te zijn. De richtlijn werd tijdig geïmplementeerd op 11 juni 2019 als Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat tot wijziging van de Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Kamerstukdossier 30.872 geeft meer informatie over het Landelijk Afvalbeheerplan.

Bron: Stand van zaken implementatie richtlijnen tweede kwartaal 2019


Behandeling Eerste Kamer

Op 4 april 2017 besloten de commissies IMRO en EZ geen inbreng voor schriftelijk overleg te leveren en het richtlijnsvoorstel en verslag voor kennisgeving aan te nemen.

Op 28 maart 2017 is aan de commissies IMRO en EZ voorgelegd dat er geen BNC-fiches zijn ontvangen. De commissies hebben besloten niet alsnog het kabinet te verzoeken BNC-fiches de Kamer te doen toekomen.

Op 31 januari 2017 besloten de commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) dit voorstel voor een richtlijn samen met het verslag van de Europese Commissie inzake de implementatie van het Circulaire Economie Actieplan te behandelen. De commissies besluiten tevens inbreng te leveren voor schriftelijk overleg één week nadat de BNC-fiches inzake de COM-voorstellen zijn ontvangen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het richtlijnvoorstel betreft een wijziging van de richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (BGGS-richtlijn). Het voorstel heeft tot doel de vervanging van gevaarlijke materialen te bevorderen, om recycling van onderdelen winstgevender te maken. Door de maatregelen zal er minder gevaarlijk afval op de markt komen en wordt het mogelijk op energie en grondstoffen te besparen.

Het richtlijnvoorstel past binnen een pakket van maatregelen om de circulaire economie te stimuleren. In december 2015 heeft de Europese Commissie het pakket circulaire economie vastgesteld. Het verslag van de Commissie over de implementatie van het Circulaire Economie ActieplanPDF-document bevat een overzicht van de voortgang met betrekking tot de maatregelen die tot nu toe zijn genomen.


Behandeling Raad

De Milieuraad nam op 25 juni 2018 Raadsconclusies aan (10447/18PDF-document) over het Circulaire Economie Actieplan. De lidstaten spreken met deze Raadsconclusies hun ambities, wensen en verwachtingen uit ten aanzien van Europese beleidsvorming onder de huidige en volgende Commissie.

Tijdens de Milieuraad van 28 februari 2017 zal de Europese Commissie de ministers informeren over recente ontwikkelingen rondom het Actieplan van de EU voor de circulaire economie.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 13 juni 2018 nam het Europees Parlement tijdens een plenaire zitting een resolutiePDF-document aan over cohesiebeleid en de

circulaire economie.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De deadline voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar is 29 maart 2017.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen