E180012
  ruit icoon
Laatste revisie: 19-10-2018

E180012 - Commissiemededeling tenuitvoerlegging van het pakket circulaire economie: opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgevingIn deze mededeling kijkt de Commissie naar de meest kritieke problemen die zijn vastgesteld op het punt waar de chemicaliën-, product- en afvalwetgeving samenkomen en naar de manier waarop deze de ontwikkeling van de circulaire economie belemmeren.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 10 juli 2018 bespraken de commissies het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (32.852, B) en besloten dit voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

De Milieuraad nam op 25 juni 2018 Raadsconclusies aan (10447/18PDF-document) over het Circulaire Economie Actieplan. De lidstaten spreken met deze Raadsconclusies hun ambities, wensen en verwachtingen uit ten aanzien van Europese beleidsvorming onder de huidige en volgende Commissie.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de tenuitvoerlegging van het pakket circulaire economie: opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving

document Europese Commissie

COM(2018)32PDF-document, d.d. 16 januari 2018

rechtsgrondslag

Artikel 4 VWEU

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 10 juli 2018 bespraken de commissies het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (32.852, B) en besloten dit voor kennisgeving aan te nemen.

Op 28 juni 2018 stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een antwoord (32.852, B) op de brief van 25 mei 2018.

Op 15 mei 2018 werd inbreng voor schriftelijk overleg geleverd door de fracties van D66, SP, GroenLinks, ChristenUnie en PvdD. Op 25 mei 2018 is de brief (32.852, B) met vragen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat verstuurd.

Op 17 april 2018 besloten de commissies om het voorstel in behandeling te nemen. De datum voor inbreng voor schriftelijk overleg met de regering werd vastgesteld op 15 mei 2018.


Behandeling Tweede Kamer

Op 10 april 2018 is tijdens het VAO circulaire economie de motie van het lid Kröger over uitvoering van de icoonprojecten uit de transitieagenda's aangenomen (TK 33.043, 95).

Op 10 april 2018 is tijdens het VAO circulaire economie de motie van het lid Dik-Faber c.s. over een actieplan reductiepercentage voor blik aangenomen (TK 33.043, 90).

Op 10 april 2018 is tijdens het VAO circulaire economie de motie van de leden Van Eijs en Mulder over uitbreiden van de productenverantwoordelijkheid naar andere productgroepen aangenomen (TK 33.043, 86)

Op 10 april 2018 is tijdens het VAO circulaire economie de motie van de leden Mulder en van Eijs over het verhogen van het gebruik van recyclaat aangenomen (TK 33.043, 83).

Op 22 maart 2018 vond het tweede deel van een algemeen overleg over de circulaire economie plaats (TK 32.852, 57).

Op 15 maart 2018 vond het eerste deel van een algemeen overleg over de circulaire economie plaats (TK 32.852, 56).


Standpunt Nederlandse regering

Consultatie

Op 16 oktober 2018 stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het antwoordPDF-document van het kabinet op de consultatie van de Commissie over de Europese procedure inzake het raakvlak tussen chemicaliën-, producten afvalwetgeving.

BNC-fiche

De regering stuurde op 23 februari 2018 een brief naar de Kamer met daarin de standpunten inzake de Commissiemededeling.

De regering staat positief ten opzichte van de bevoegdheid, gezien er op basis van artikel 4 lid 2 sub a, e en i VWEU er een gedeelde bevoegdheid voor de EU en lidstaten is om op te treden op het terrein van de interne markt, milieu en energie. De regering heeft een positief oordeel over de subsidiariteit van de mededeling. Het voorstel heeft namelijk volgens de regering het doel om tot een betere afstemming en harmonisatie te komen op Europees niveau en binnen de interne markt. De voorgestelde plannen en maatregelen staan volgens de regering in de juiste verhouding tot het nagestreefde doel, waardoor ook de proportionaliteit positief wordt beoordeeld.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In het kader van het Actieplan Circulaire Economie maakte de Europese Commissie in 2015 bekend hoe zij verder wil gaan op het snijvlak van stoffen-, product- en afvalstoffenwetgeving (zie COM(2015)614PDF-document). De aanwezigheid van zogeheten zorgwekkende stoffen in vele in omloop zijnde producten roept de vraag op of recycling van deze producten wenselijk is wanneer ze afval worden. In deze mededeling kijkt de Commissie naar de meest kritieke problemen die zijn vastgesteld op het punt waar de chemicaliën-, product- en afvalwetgeving samenkomen en naar de manier waarop deze de ontwikkeling van de circulaire economie belemmeren. Volgens de Commissie springen er in dit kader vier belangrijke kwesties in het oog:

 • 1) 
  informatie over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen is niet gemakkelijk beschikbaar voor wie afval verwerkt met het oog op terugwinning,
 • 2) 
  afval kan stoffen bevatten die niet langer toegelaten zijn in nieuwe producten,
 • 3) 
  de EU-regels inzake de einde-afvalstatus worden binnen Europa niet uniform toegepast, waardoor onduidelijk is op welk moment afval wordt omgezet in nieuwe materialen en producten, en
 • 4) 
  de regels om te bepalen welke afvalstoffen en chemicaliën gevaarlijk zijn, zijn niet goed op elkaar afgestemd en dit beïnvloedt het gebruik van secundaire grondstoffen.

Deze commissiemededeling is onderdeel van een pakket dat de Commissie op 16 januari jl. heeft gepubliceerd om het EU-actieplan voor de circulaire economie verder te implementeren.


Behandeling Raad

De Milieuraad nam op 25 juni 2018 Raadsconclusies aan (10447/18PDF-document) over het Circulaire Economie Actieplan. De lidstaten spreken met deze Raadsconclusies hun ambities, wensen en verwachtingen uit ten aanzien van Europese beleidsvorming onder de huidige en volgende Commissie.

Tijdens de Milieuraad van 5 maart 2018 vond een eerste gedachtewisseling plaats over het nieuwe circulaire economiepakket.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 23 mei 2018 startte de Roemeense Kamer van Afgevaardigden een politiek dialoogPDF-document met de Europese Commissie over het voorstel.

De mededeling is op 16 januari door de Europese Commissie gepubliceerd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen