E180011
  ruit icoon
Laatste revisie: 11-10-2018

E180011 - Commissiemededeling: Een monitoringkader voor de circulaire economieDit voorstel is onderdeel van een pakket dat de Commissie op 16 januari jl. heeft gepubliceerd om het EU-actieplan voor de circulaire economie verder te implementeren. De Commissie heeft een set van 10 indicatoren ontwikkeld voor de monitoring, waarbij wordt geput uit elementen van bestaande monitoringprogramma’s. Dit bouwt voort op bestaande, online instrumenten als het Resource Efficiency Scoreboard en het Raw Materials Scoreboard.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 10 juli 2018 bespraken de commissies het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (32.852, B) en besloten om dit voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

De Milieuraad nam op 25 juni 2018 Raadsconclusies aan (10447/18PDF-document) over het Circulaire Economie Actieplan. De lidstaten spreken met deze Raadsconclusies hun ambities, wensen en verwachtingen uit ten aanzien van Europese beleidsvorming onder de huidige en volgende Commissie.


Kerngegevens

volledige titel

Commissiemededeling: Een monitoringkader voor de circulaire economie

document Europese Commissie

COM(2018)29PDF-document, d.d. 16 januari 2018

rechtsgrondslag

Artikel 4 VWEU

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 10 juli 2018 bespraken de commissies het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (32.852, B) en besloten om dit voor kennisgeving aan te nemen.

Op 28 juni 2018 stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een antwoord (32.852, B) op de brief van 25 mei 2018.

Op 15 mei 2018 werd inbreng voor schriftelijk overleg geleverd door de fracties van D66, SP, GroenLinks, ChristenUnie en PvdD. Op 25 mei 2018 is de brief (32.852, B) met vragen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat verstuurd.

Op 17 april 2018 besloten de commissies om het voorstel in behandeling te nemen. De datum voor inbreng voor schriftelijk overleg met de regering werd vastgesteld op 15 mei 2018.


Behandeling Tweede Kamer

Op 10 april 2018 is tijdens het VAO circulaire economie de motie van het lid Van Eijs c.s. over het openbaar maken van alle reacties op de monitoringssystematiek aangenomen (TK 33.043, 85).

Op 22 maart 2018 vond het tweede deel van een algemeen overleg over de circulaire economie plaats (TK 32.852, 57).

Op 15 maart 2018 vond het eerste deel van een algemeen overleg over de circulaire economie plaats (TK 32.852, 56).


Standpunt Nederlandse regering

Op 23 februari 2018 stuurde de regering een brief naar de Kamer met daarin de standpunten inzake de Commissiemededeling.

Ten aanzien van de bevoegdheid heeft de regering een positief oordeel. Op basis van artikel 4 lid 2 sub a, e en i VWEU is er namelijk een gedeelde bevoegdheid voor de EU en lidstaten om op te treden op het terrein van de interne markt, milieu en energie en de regering vind het daarbij terecht dat de Europese Commissie hierin het initiatief neemt. De mededeling heeft volgens de regering betrekking op een internationaal vraagstuk waarbij grensoverschrijdende belangen spelen door handelsstromen en de beschikbaarheid van kritieke grondstoffen. Daarom heeft de regering een positieve grondhouding ten aanzien van de subsidiariteit. De regering staat ook positief ten opzichte van de proportionaliteit, want de aangekondigde acties gaan volgens de regering niet verder dan strikt noodzakelijk.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit voorstel is onderdeel van een pakket dat de Commissie op 16 januari jl. heeft gepubliceerd om het EU-actieplan voor de circulaire economie verder te implementeren. De Commissie heeft een set van 10 indicatoren ontwikkeld voor de monitoring, waarbij wordt geput uit elementen van bestaande monitoringprogramma’s. Dit bouwt voort op bestaande, online instrumenten als het Resource Efficiency Scoreboard en het Raw Materials Scoreboard.

In het voorgestelde Toezichtkader (Circular Economy Monitoring Framework) wordt gemeten:

 • 1) 
  De mate van (on)afhankelijkheid van Europa op gebied van grondstoffen (met name «kritieke grondstoffen», waaronder zeldzame aardelementen, zie COM(2017) 490 finalPDF-document) ;
 • 2) 
  het aandeel duurzame inkopen (green public procurement) in overheidsbestedingen;
 • 3) 
  de omvang van huishoudelijke resp. totale afvalproductie in verhouding tot het bruto nationaal product en binnenlands materiaalverbruik;
 • 4) 
  de omvang van voedselverspilling (in de gehele keten van productie tot afval);
 • 5) 
  het aandeel recycling van alle huishoudelijk en bedrijfsafval (uitgezonderd mijnbouw);
 • 6) 
  het aandeel recycling van (met name plastic) verpakkingen, hout, elektronica, biomassa, bouw- en sloopafval;
 • 7) 
  de mate van (her)gebruik van (specifieke) secundaire materialen;
 • 8) 
  import en export van te hergebruiken materialen;
 • 9) 
  private investeringen, banen en toegevoegde waarde in de circulaire economie;
 • 10) 
  patenten op het gebied van afvalverwerking en recycling.


Behandeling Raad

De Milieuraad nam op 25 juni 2018 Raadsconclusies aan (10447/18PDF-document) over het Circulaire Economie Actieplan. De lidstaten spreken met deze Raadsconclusies hun ambities, wensen en verwachtingen uit ten aanzien van Europese beleidsvorming onder de huidige en volgende Commissie.

Tijdens de Milieuraad van 5 maart 2018 vond een eerste gedachtewisseling plaats over het nieuwe circulaire economiepakket.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 4 april 2018 heeft de Tsjechische Senaat een resolutiePDF-document aangenomen over de mededeling.

Op 28 maart 2018 is de Roemeense Kamer van Afgevaardigden in politiek dialoogPDF-document getreden met de Europese Commissie over de mededeling.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen