E190005
Laatste revisie: 03-07-2019

E190005 - Aanbeveling betreffende een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiersDeze aanbevelingPDF-document schetst een kader voor de ontwikkeling van een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers, teneinde te komen tot een veilige, interoperabele, grensoverschrijdende toegang tot en uitwisseling van elektronische patiëntendossiers in de Europese Unie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 2 juli 2019 besloot de commissie geen inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg en het verslag van een schriftelijk overleg van 29 mei 2019 (27.529, J) voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Aanbeveling 2019/243PDF-document werd op 11 februari 2019 gepubliceerd in Pb EU L 39/18.


Kerngegevens

volledige titel

Aanbeveling 2019/243 van de Commissie van 6 februari 2019 betreffende een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers

document Europese Commissie

2019/243PDF-document, d.d. 6 februari 2019

rechtsgrondslag

Artikel 292 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Aanbeveling 2019/243PDF-document werd op 11 februari 2019 gepubliceerd in Pb EU L 39/18.


Behandeling Eerste Kamer

Op 2 juli 2019 besloot de commissie geen inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg en het verslag van een schriftelijk overleg van 29 mei 2019 (27.529, J) voor kennisgeving aan te nemen.

Op 18 juni 2019 besprak de commissie het verslag van een schriftelijk overleg (27.529, J) en besloot om op 2 juli 2019 inbreng te leveren voor een nader schriftelijk overleg.

Op 29 mei 2019 stuurde de minister voor Medische Zorg en Sport een antwoord op de brief van 26 april 2019. De commissie besprak het verslag van een schriftelijk overleg op 18 juni 2019.

Op 16 april 2019 leverden de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), D66 (Vink), PVV (Van Kesteren). GroenLinks (Ganzevoort) en ChristenUnie (Kuiper) inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

De brief met vragen en opmerkingen is op 26 april 2019 aan de minister voor Medische Zorg en Sport verstuurd.

Op 26 maart 2019 besloot de commissie de aanbeveling in behandeling te nemen en op 16 april 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.


Behandeling Tweede Kamer

Op 17 mei 2019 besloot de commissie om het verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de informele EU-gezondheidsraad van 15 april 2019 (21.501-31, 524) te agenderen voor een algemeen overleg over de EU-gezondheidsraad van 14 juni 2019. Dit algemeen overleg werd gehouden op 12 juni 2019.

Op 10 april 2019 stuurde de commissie VWS een brief aan de minister voor Medische Zorg en Sport met vragen en opmerkingen over de geannoteerde agenda van de informele EU-gezondheidsraad van 15 april 2019. Hierin wordt onder andere een vraag gesteld over de uitvoering van de aanbeveling. Op 29 april 2019 stuurde de Minister voor Medische Zorg een antwoord.


Standpunt Nederlandse regering

Op 15 maart 2019 ontving de Kamer een brief van de regering over de aanbeveling van de Commissie.

De regering geeft aan een positieve grondhouding te hebben ten aanzien van de bevoegdheid van de aanbeveling. De aanbeveling ondersteunt en coördineert volgens de regering de lidstaten bij de inrichting van hun elektronisch patiëntendossier, waarbij de regering van mening is dat dit ter goede komt van de bescherming van de volksgezondheid.

Ook de grondhouding ten aanzien van de subsidiariteit beoordeelt de regering als positief. Het optreden door de Unie bij coördinatie van grensoverschrijdende uitwisseling van gezondheidsgegevens is voor de regering gewenst, aangezien de interoperabiliteit tussen lidstaten op dit gebied wordt gezien als een obstakel voor het werkelijk digitaal delen van zorgdata. De voorgestelde maatregelen van de Commissie om de interoperabiliteit van gegevensuitwisseling in Europa te bevorderen gaan volgens de regering niet verder dan het beoogde doel, waardoor de proportionaliteit van de aanbeveling ook als positief wordt beoordeelt.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze aanbevelingPDF-document schetst een kader voor de ontwikkeling van een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers, teneinde te komen tot een veilige, interoperabele, grensoverschrijdende toegang tot en uitwisseling van elektronische patiëntendossiers in de Europese Unie.

Het kader omvat:

  • a) 
    een reeks beginselen die de grondslag moeten vormen voor de grensoverschrijdende toegang tot en uitwisseling van elektronische gezondheidsgegevens in de Unie (lidstaten zouden o.a. moeten waarborgen dat burgers hun elektronische gezondheidsgegevens over de grenzen heen kunnen inzien en veilig kunnen delen; lidstaten zouden burgers de mogelijkheid moeten bieden te kiezen aan wie zij toegang tot hun gegevens verlenen);
  • b) 
    een reeks gemeenschappelijke technische specificaties voor de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens op bepaalde gezondheidsinformatiedomeinen (zoals laboratoriumresultaten, medische ontslagverslagen en medische beeldvorming), die als basiselementen moeten fungeren voor een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers;
  • c) 
    een proces voor het maken van vorderingen bij de nadere uitwerking van een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers (een gezamenlijk coördinatieproces van de lidstaten in samenwerking met de Commissie).

Alle bronnen