E190005
Laatste revisie: 17-04-2019

E190005 - Aanbeveling betreffende een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiersOp 6 februari 2019 publiceerde de Europese Commissie een aanbeveling betreffende een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 16 april 2019 leverden de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), D66 (Vink), PVV (Van Kesteren). GroenLinks (Ganzevoort) en ChristenUnie (Kuiper) inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

Europees

De aanbevelingPDF-document werd op 6 februari 2019 door de Europese Commissie gepubliceerd.


Kerngegevens

volledige titel

Aanbeveling 2019/243 van de Commissie van 6 februari 2019 betreffende een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers

document Europese Commissie

2019/243PDF-document, d.d. 6 februari 2019

rechtsgrondslag

Artikel 292 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Op 16 april 2019 leverden de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), D66 (Vink), PVV (Van Kesteren). GroenLinks (Ganzevoort) en ChristenUnie (Kuiper) inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

Op 26 maart 2019 besloot de commissie de aanbeveling in behandeling te nemen en op 16 april 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.


Behandeling Tweede Kamer

Op 10 april 2019 leverde de commissie VWS inbreng voor schriftelijk overleg over de Informele EU-Gezondheidsraad van 15 april 2019. Hierin wordt onder andere aan de regering een vraag gesteld over de uitvoering van de aanbeveling.


Standpunt Nederlandse regering

Op 15 maart 2019 ontving de Kamer een brief van de regering over de aanbeveling van de Commissie.

De regering geeft aan een positieve grondhouding te hebben ten aanzien van de bevoegdheid van de aanbeveling. De aanbeveling ondersteunt en coördineert volgens de regering de lidstaten bij de inrichting van hun elektronisch patiëntendossier, waarbij de regering van mening is dat dit ter goede komt van de bescherming van de volksgezondheid.

Ook de grondhouding ten aanzien van de subsidiariteit beoordeelt de regering als positief. Het optreden door de Unie bij coördinatie van grensoverschrijdende uitwisseling van gezondheidsgegevens is voor de regering gewenst, aangezien de interoperabiliteit tussen lidstaten op dit gebied wordt gezien als een obstakel voor het werkelijk digitaal delen van zorgdata. De voorgestelde maatregelen van de Commissie om de interoperabiliteit van gegevensuitwisseling in Europa te bevorderen gaan volgens de regering niet verder dan het beoogde doel, waardoor de proportionaliteit van de aanbeveling ook als positief wordt beoordeelt.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze aanbevelingPDF-document schetst een kader voor de ontwikkeling van een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers, teneinde te komen tot een veilige, interoperabele, grensoverschrijdende toegang tot en uitwisseling van elektronische patiëntendossiers in de Europese Unie.

Het kader omvat:

  • a) 
    een reeks beginselen die de grondslag moeten vormen voor de grensoverschrijdende toegang tot en uitwisseling van elektronische gezondheidsgegevens in de Unie (lidstaten zouden o.a. moeten waarborgen dat burgers hun elektronische gezondheidsgegevens over de grenzen heen kunnen inzien en veilig kunnen delen; lidstaten zouden burgers de mogelijkheid moeten bieden te kiezen aan wie zij toegang tot hun gegevens verlenen);
  • b) 
    een reeks gemeenschappelijke technische specificaties voor de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens op bepaalde gezondheidsinformatiedomeinen (zoals laboratoriumresultaten, medische ontslagverslagen en medische beeldvorming), die als basiselementen moeten fungeren voor een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers;
  • c) 
    een proces voor het maken van vorderingen bij de nadere uitwerking van een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers (een gezamenlijk coördinatieproces van de lidstaten in samenwerking met de Commissie).

Alle bronnen

Sociale media menu


Volg via