E210001
  ruit icoon
Laatste revisie: 10-02-2021

E210001 - Commissiemededeling - Actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027De Europese Commissie heeft op 24 november 2020 een nieuw actieplan voor integratie en inclusie gepresenteerd, als opvolger van het actieplan voor integratie van derdelanders uit 2016. De Europese Commissie vindt dat er aanvullende maatregelen nodig zijn door de aanhoudende uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs, toegang tot basisdiensten en sociale inclusie van migranten.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 9 februari 2021 besloten de commissies de inbrengdatum te verschuiven naar dinsdag 2 maart 2021 en het agendapunt dan opnieuw te agenderen.

Europees

De Europese Commissie publiceerde het voorstelPDF-document op 24 november 2020.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Actieplan voor integratie en inclusie 2021 - 2027

commissies Eerste Kamer


Behandeling Eerste Kamer

Op 9 februari 2021 besloten de commissies de inbrengdatum te verschuiven naar dinsdag 2 maart 2021 en het agendapunt dan opnieuw te agenderen.

Op 26 januari 2021 besloten de commissies het voorstel in behandeling te nemen en op 2 februari 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Op 15 januari 2021 is het BNC-fiche naar de Kamer verzonden.

Op 12 januari 2021 besloot de commissie OCW het BNC-fiche af te wachten en het voorstel vervolgens gezamenlijk met de commissie SZW te behandelen.

Op 1 december 2020 besloot de commissie OCW de procedure aan te houden tot 12 januari 2021.


Standpunt Nederlandse regering

In het BNC-fiche van 15 januari 2021 geeft de regering aan zich te herkennen in het beeld dat de Europese Commissie schetst rond het bevorderen van de integratie en inclusie van zowel migranten als EU-burgers met een migratieachtergrond in Europa in zowel uitgevoerd beleid als plannen voor nieuw beleid. De regering geeft aan dat het actieplan voor lidstaten daarnaast handvatten biedt om hun integratie- en inclusiebeleid nog eens goed te bekijken. Lidstaten dienen in hun eigen context invulling te geven aan de integratie van migranten en EU-burgers met een migratieachtergrond. De rol van de Commissie kan hierin ondersteunen. De regering is blij met de integrale aanpak van de Europese Commissie om integratie vanuit de samenleving aan te pakken.

Wat betreft het monitoren van de voortgang rond integratie en inclusie is de regering van mening dat hierbij aangesloten dient te worden bij bestaande programma's en er geen extra lasten op dat gebied bij moeten komen.

De dialoog tussen de lidstaten kan volgens de regering versterkt worden door bestaande verbanden te versterken, zoals de oprichting van het European Integration Network (EIN) en de daarbij behorende peer learning-activiteiten en de recent opgerichte Europese klankbordgroep migranten.

Wat betreft de bevoegdheid, proportionaliteit en subsidiariteit is de grondhouding van de regering positief. Zij noemt echter wel in het kader van de subsidiariteit dat een nationale aanpak niet altijd effectief is. De regering pleit dan ook voor het monitoren van ontwikkelingen en een Europese dialoog over de effecten naast de nationale aanpak.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het EU-actieplan voor integratie en inclusie bouwt voort op het EU-actieplan uit 2016. Ondanks dat het actieplan uit 2016 in een groot aantal lidstaten heeft bijgedragen aan de ontwikkeling of herziening van nationale integratie strategieën, zijn er nog steeds aanhoudende problemen op het gebied van integratie en inclusie. De Europese Commissie stelt dat er een aantal aanvullende maatregelen nodig zijn, die geschraagd worden door een gedeelde reeks beginselen en waarden:

 • 1. 
  Inclusie voor iedereen
 • 2. 
  Gerichte steun waar nodig
 • 3. 
  Mainstreaming van prioriteiten op het gebied van gender en antidiscriminatie
 • 4. 
  Ondersteuning in alle stadia van het integratieproces
 • 5. 
  Maximale EU-meerwaarde door partnerschappen met meerdere belanghebbenden

De Commissie heeft voor de belangrijkste sectoren (onderwijs en opleiding; werkgelegenheid en vaardigheden; gezondheidszorg; huisvesting) een aantal specifieke actiepunten opgesteld waartoe de lidstaten worden aangemoedigd. Ook worden er algemene maatregelen ter ondersteuning van doeltreffende integratie en inclusie gepresenteerd.


Behandeling Europees Parlement

De commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement behandelt het voorstel. De commissies Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL), Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI), Cultuur en onderwijs (CULT) en Vrouwenrechten en gendergelijkheid (FEMM) zijn ingesteld als adviescommissies.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De Europese Commissie publiceerde het voorstel op 24 november 2020.


Alle bronnen