E210012
Laatste revisie: 18-06-2021

E210012 - Commissiemededeling: De EU-strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratieDeze mededelingPDF-document bevat een strategie die de succesvolle uitvoering van de belangrijkste onderdelen van het nieuwe migratie- en asielpact, de vrijwillige terugkeer en re-integratie, ondersteunt.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 15 juni 2021 besloot de commissie om op 6 juli 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Europees

Het voorstel werd op 27 april 2021 door de Europese Commissie gepubliceerd.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: De EU-strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie

document Europese Commissie

COM(2021)120PDF-document, d.d. 27 april 2021

commissie Eerste Kamer


Behandeling Eerste Kamer

Op 15 juni 2021 besloot de commissie om op 6 juli 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Op 8 juni 2021 besloot de commissie het agendapunt over het voorstel aan te houden en het BNC-fiche te bespreken op 15 juni 2021.

Op 4 juni 2021 is het BNC-fiche (EK, A) aan de Kamer verzonden.

Op 11 mei 2021 besloot de commissie het voorstel in behandeling te nemen en opnieuw voor behandeling te agenderen na ontvangst van het BNC-fiche.


Behandeling Tweede Kamer

Tijdens de procedurevergadering van 23 juni 2021 bespreekt de commissie J&V het BNC-fiche.


Standpunt Nederlandse regering

In het BNC-fiche (EK, A) van 4 juni 2021 geeft het kabinet aan dat het positief is over de EU-strategie. Volgens het kabinet biedt vrijwillige terugkeer de vreemdeling meer perspectief en leidt het proces tot minder kosten dan gedwongen terugkeer. Het kabinet is ook positief over de aspecten van de strategie met betrekking tot EU-samenwerking en coördinatie, de verbetering van samenwerking met derde landen, de kwaliteitsverbetering en creëren van samenhang van de terugkeerprocessen van de verschillende lidstaten, de duurzame herintegratieondersteuning, informatie-uitwisseling, en het inzetten van financiële middelen uit het meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021 tot 2027.

Het kabinet kijkt kritisch naar de voorstellen voor het vergroten van de duurzaamheid van herintegratieondersteuning. Volgens het kabinet is uit onderzoeken gebleken dat ondersteuning maar beperkt bijdraagt aan het besluit van een vreemdeling om wel of niet terug te keren. Het kabinet wil voorkomen dat terugkeerders en landen van herkomst (verplicht) gecompenseerd moeten worden voor terugkeersamenwerking. Ook vindt het kabinet dat uit het voorstel niet kan worden opgemaakt in hoeverre er een goede balans zit tussen de omvang van de ondersteuning en de aanzuigende werking en draagvlak bij de bevolking.

De bevoegdheid, subsidiariteit en proportionaliteit van het voorstel beoordeelt het kabinet positief. Op het terrein van vrijheid, veiligheid en recht hebben de EU en de lidstaten een gedeelde bevoegdheid. Het realiseren van de strategie is volgens het kabinet gebaat bij samenwerking op EU-niveau. De voorgestelde acties gaan volgens het kabinet niet verder dan noodzakelijk en brengen veelal focus aan op bestaande initiatieven. Wel kijkt het kabinet kritisch naar het versterken van de herintegratiesteun.

Onder EU-lidstaten wordt de strategie over het algemeen positief ontvangen. Veel lidstaten vinden dat meer samenhang op het gebied van vrijwillige terugkeer nodig is. Diverse lidstaten benadrukken de verantwoordelijkheden van de landen van herkomst en zijn van mening dat er ook aandacht moet blijven voor gedwongen terugkeer. Andere lidstaten benadrukken het nodige maatwerk ten behoeve van partnerschappen. Het Europees Parlement heeft nog geen positie ingenomen, maar is in het algemeen voorstander van vrijwillige terugkeer. Naar verwachting zal het Parlement kritisch kijken naar de grotere rol van Frontex.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze mededelingPDF-document bevat een strategie die de succesvolle uitvoering van de belangrijkste onderdelen van het nieuwe migratie- en asielpact, de vrijwillige terugkeer en re-integratie, ondersteunt. Door de jaren heen heeft de Commissie vrijwillige steun verleend aan terugkeer en re-integratie via verschillende nationale regelingen en door de EU gefinancierde projecten. Echter, dit is de eerste keer dat de Commissie een strategie voor vrijwillige terugkeer en re-integratie presenteert, waarin nieuwe benaderingen worden uiteengezet voor het ontwerp, de promotie en de implementatie van vrijwillige terugkeer en re-integratie. De strategie stelt een breed scala aan maatregelen voor onder zeven uiteenlopende pijlers die de interne, externe en operationele aspecten van vrijwillige terugkeer en re-integratie bundelen en zien op:

 • 1. 
  een effectiever wettelijk en operationeel kader;
 • 2. 
  effectieve coördinatie tussen alle belanghebbenden;
 • 3. 
  ondersteuning van vrijwillige terugkeer en re-integratie van migranten van en tussen derde landen;
 • 4. 
  effectieve begeleiding bij terugkeer en doorverwijzing;
 • 5. 
  zorgen voor kwaliteit van de ondersteuning;
 • 6. 
  bevordering van de duurzaamheid van re-integratieondersteuning en eigen inbreng van partnerlanden; en
 • 7. 
  financiering voor vrijwillige terugkeer en re-integratie.

Met deze strategie wordt beoogd een meer uniforme en een gecoördineerde aanpak tussen de lidstaten te ontwikkelen om het volledige potentieel van vrijwillige terugkeer en re-integratie te benutten.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De commissie voor justitie en binnenlandse zaken (LIBE) behandelt het voorstel. De commissies voor Buitenlandse Zaken (AFET) en ontwikkelingssamenwerking (DEVE) zijn ingesteld als adviescommissies.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen