E210028
  ruit icoon
Laatste revisie: 24-11-2021

E210028 - Commissiemededeling: Strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economieOp 6 juli 2021 heeft de Europese Commissie een mededeling gepubliceerd inzake de strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie. Deze strategie bouwt voort op het eerste actieplan van de Europese Commissie (2018) inzake de financiering van duurzame groei. Op basis van dat plan heeft de EU de drie bouwstenen voor een duurzaam financieel kader gelegd: EU-taxonomie, informatieverschaffing en instrumenten.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 19 november 2021 is de brief met vragen van de fractie van GroenLinks verstuurd naar de staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat - Klimaat en Energie.

Europees

Op 5 oktober 2021 heeft de Raad Financiele en Economische zaken Raadsconclusies (EK, DM) aangenomen over klimaatfinanciering in aanloop naar de COP26 in Glasgow van 1 tot 12 november 2021.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal comité en het comité van de Regio's : Strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie

document Europese Commissie

COM(2021)390PDF-document, d.d. 14 juli 2021

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 19 november 2021 is de brief met vragen van de fractie van GroenLinks verstuurd naar de staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat - Klimaat en Energie.

Op 9 november 2021 werd er inbreng voor schriftelijk overleg geleverd door GroenLinks (Vendrik).

Op 2 november 2021 besloot de commissie EZK/LNV het voorstel in behandeling te nemen en op 9 november 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Tevens besluit de commissie het punt opnieuw te agenderen na ontvangst van de reactie op de brief van 14 oktober 2021 aan de Europese Commissie.

Op 14 oktober is de brief met het verzoek verstuurd naar de Europese Commissie in het kader van een politiek dialoog (EK, B).

Op 28 september 2021 besloot de commissie een brief te sturen naar de Europese Commissie in het kader van een politiek dialoog met het verzoek een actualisatie van de voorstellen in het "fit for 55"-pakket alsmede het Europees pakket maatregelen duurzame financiering te mogen ontvangen.


Behandeling Tweede Kamer

Op 4 oktober 2021 heeft de commissie Financiën inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering over het BNC-fiche van de mededeling. Op 17 november 2021 stuurde de minister van Financiën een antwoord op de vragen.


Standpunt Nederlandse regering

Op 10 september 2021 ontving de kamer het BNC-fiche voor de duurzame financieringsstrategie. Het kabinet staat positief tegenover de mededeling, gezien het helderheid brengt over de koers van de Europese Commissie ten aanzien van de verduurzaming van het financiele systeem voor de komende jaren.

De bevoegdheid van de EU ten aanzien van dit voorstel oordeelt het kabinet als positief. De mededeling betreft de beleidsterreinen van de interne markt, energie en milieu. Voor optreden op deze terreinen is een gedeelde bevoegdheid voor de EU en lidstaten.

Door het grensoverschrijdende karakter van zowel de duurzaamheidsproblematiek, als van de financiele markten, ziet het kabinet een EU-aanpak als noodzakelijk en daarom staat het positief tegenover de subsidiariteit. Nationale regels zijn in dit kader volgens het kabinet niet voldoende, omdat de problematiek en de behoeften van de kapitaalmarkt niet effectief nationaal kunnen worden aangepakt. Daarnaast acht het kabinet EU-optreden gerechtvaardigd omdat het ervoor zorgt dat het gelijke speelveld op het terrein van de verduurzaming van de financiele sector zowel binnen de EU als op mondiaal niveau kan worden verbeterd.

Ook de grondhouding van het kabinet tegenover de proportionaliteit van het voorstel is positief. De maatregelen ondersteunen een breed pallet aan aspecten van de financiering van de transitie naar een duurzame economie, en daarom is het voorgestelde optreden is geschikt en gaan niet verder dan noodzakelijk om het doel te bereiken.

Er wordt verwacht dat de meeste lidstaten de hoofdlijnen van de strategie ondersteunen. Een mogelijk discussiepunt is het hoge algemene ambitieniveau. Een aantal lidstaten heeft zorgen geuit over de hoeveelheid aan maatregelen. terwijl andere lidstaten, juist de hoge ambitie en reikwijdte toejuichen. Een tweede mogelijk discussiepunt is de vraag in welke mate en hoe de strategie transitieactiviteiten moet ondersteunen. Een groep lidstaten wil een transitierol voor aardgas. Daarnaast is er een discussie wat betreft de rol van kernenergie. Lidstaten verschillen van mening over de vraag of kernenergie kwalificeert als een duurzame investering voor de lange termijn. Het Europees Parlement zal naar verwachting de hoofdlijnen van de strategie ondersteunen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 6 juli 2021 heeft de Europese Commissie een mededelingPDF-document gepubliceerd inzake de strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie. Deze strategie bouwt voort op het eerste actieplan van de Europese Commissie (2018) inzake de financiering van duurzame groei. Op basis van dat plan heeft de EU de drie bouwstenen voor een duurzaam financieel kader gelegd:

 • 1) 
  De EU-taxonomie: een gemeenschappelijke classificatie van economische activiteiten die substantieel bijdragen aan milieudoelstellingen, met gebruik van wetenschappelijke gefundeerde critieria.
 • 2) 
  Informatieverschaffing: een regeling voor verplichte informatieverschaffing door niet-financiële en financiële ondernemingenom beleggers te voorzien van de informatie die nodig is op keuzen inzake duurzame beleggingen te maken.
 • 3) 
  Instrumenten: een ruim instrumentarium voor ondersnemingen, marktdeelnemers en financiële intermediairs om oplossingen inzake duurzame beleggingen te ontwikkelingen en groeiwassen te voorkomen.

Ondanks dat de Europese Commissie vastbesloten is om de uitvoering van het actieplan van 2018 te voleinden, heeft zij ook gesignaleerd dat de mondiale context is veranderd, waardoor de Eu-strategie voor duurzame financiering een nieuwe fase in moet gaan. In de nieuwe strategie worden vier belangrijke gebieden aangewezen waar in het financiële stelsel aanvullende maatregelen vereist zijn om de transitie van de economie naar duurzaamheid volledig te ondersteunen.

 • 1) 
  Financiering van de transitie van de reële economie naar duurzaamheid
 • 2) 
  Een inclusiever kader voor duurzame financiering
 • 3) 
  Veerkracht van de financiële sector en zijn bijdrage aan duurzaamheid verbeteren
 • 4) 
  Werelswijde ambitie bevorderen

Deze strategie vormt een aanvulling op andere initiatieven in het kader van de Europese Green Deal, zoals het pakket "Fit for 55". Uiteindelijk bepaalt deze strategie hoe de doelstellingen van de Europese Green Deal in het hele financiële stelsel hun vertaling krijgen en garandeert dat actoren in alle sectoren van de economie ongeacht hun uitgangspunt in staat zijn om hun transitie te financieren.


Behandeling Raad

Op 5 oktober 2021 heeft de Raad Financiele en Economische zaken Raadsconclusies (EK, DM) aangenomen over klimaatfinanciering in aanloop naar de COP26 in Glasgow van 1 tot 12 november 2021.

Op 10 juni 2021 heeft de Milieuraad op verzoek van Tsjechië gesproken over de EU-taxonomie (21.501-08, 831). Tsjechië vroeg hier aandacht voor de beperkingen van de duurzame taxonomieverordening.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De commissie voor Economische en monetaire zaken (ECON) van het Europees Parlement behandelt het voorstel. De commissies voor Ontwikkelingssamenwerking (DEVE), Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en Industrie, onderzoek en energie (ITRE) zijn aangesteld als adviescommissies.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 27 oktober 2021 publiceerde de Tjsechische Senaat een resolutiePDF-document over de mededeling inzake de duurzame financieringsstrategie.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen