Deze nota bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid van de regering voor 2006. In de Miljoenennota is tevens het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2006.


Stand van zaken

De Algemene politieke beschouwingen door de Eerste Kamer vonden plaats op 22 november 2005. Op deze dag is de Motie-Noten (PvdA) c.s. inzake beleid gericht op het tegen gaan van discriminatie op de arbeidsmarkt (EK 30.300, A) ingediend. De motie is op 29 november 2005 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. VVD en CDA stemden tegen. Tevens is de Motie-Hessing (LPF) inzake het beperken van het aantal bestuurslagen tot drie, te weten rijk, middenbestuur en lokaal bestuur (EK 30.300, B) ingediend op 29 november 2005. Deze motie is op 24 april 2007 ingetrokken.

De Algemene financiële beschouwingen vonden plaats op 12 en 13 december 2005.

Overzicht begrotingshoofdstukken en bijlagen 2006


Kerngegevens

ingediend

20 september 2005

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten

27