Deze nota bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid van de regering voor 2008. In de Miljoenennota is tevens het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2008.

De Algemene Politieke Beschouwingen (APB) door de Eerste Kamer vonden plaats op 16 oktober 2007. Tijdens deze Algemene Politieke Beschouwingen werd de Motie-Noten (PvdA) c.s. inzake de voorkeursdrempel bij verkiezingen voor de Eerste Kamer ingediend (EK 31.200, A) en later tijdens het debat weer ingetrokken na een toezegging van minister-president Balkenende dat er nader onderzoek komt naar alle aspecten van de verkiezing van leden van de Eerste Kamer.

De Algemene Financiële Beschouwingen (AFP) vonden plaats op 26 en 27 november 2007. De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft ter voorbereiding van de AFB en het Belastingplan 2008 op 13 november 2007 vragen gesteld aan de minister en staatssecretaris van Financiën die de minister bij brief van 20 november 2007 heeft beantwoord. Vragen en antwoorden zijn gedrukt als verslag van een schriftelijk overleg van de commissie met de bewindspersonen (EK 31.200 / 31.205, B). Op 27 november 2007 heeft de minister van Financiën bij briefPDF-document schriftelijke antwoorden op vragen die tijdens de eerste termijn van de Algemene Financiële Beschouwingen zijn gesteld aangeboden.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor BZK/AZ heeft op 1 augustus 2008 het verslag van een schriftelijk overleg over voortgangsinformatie met betrekking tot de toezeggingen die de afgelopen jaren door de minister-president tijdens de debatten in de Eerste Kamer zijn gedaan, uitgebracht (EK 31.200, C).

De minister van Financiën heeft, naar aanleiding van zijn toezegging tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen, bij brief van 4 september 2008 (EK 31.200, D) het evaluatierapport slot-icoon met betrekking tot het handelen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de minister van Financiën inzake de overname van ABN AMRO aan de Kamer aangeboden.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2007

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening


Documenten