Motie-Noten (PvdA) c.s. inzake de voorkeurdrempel bij verkiezingen voor de Eerste Kamer (EK 31.200, A)In deze motie wordt de regering verzocht de betekenis van de voorkeurdrempel bij verkiezingen voor de Eerste Kamer opnieuw te bezien en de Kamer hierover (eveneens) te informeren.ingediend

16 oktober 2007

afhandeling

16 oktober 2007

resultaat

ingetrokken

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De motie werd tijdens de Algemene politieke beschouwingen ingediend en weer ingetrokken na een toezegging van minister-president Balkenende dat er nader onderzoek komt naar alle aspecten van de verkiezing van leden van de Eerste Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor BZK/AZ bespreekt op 20 mei 2008 de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse en Koninkrijksrelaties van 14 maart 2008 (EK 31200 IIA, A) over de mogelijkheden tot herziening van de voorkeurdrempel bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer en over de mogelijkheden om wijzigingen aan te brengen in de wijze waarop het aangaan van lijstverbindingen is geregeld voor de Eerste Kamerverkiezingen.