Verslag van de vergadering van 11 april 2023 (2022/2023 nr. 26)

Aanvang: 13.31 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn en enkele technische aanpassingen (36137).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Mevrouw Faber namens de PVV.

Mevrouw Faber-van de Klashorst i (PVV):

Voorzitter. Namens onze fractie, de PVV-fractie, wil ik graag aantekening vragen bij dit wetsvoorstel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. Dan de heer Beukering, meen ik. Nee, de heer Van Pareren. Gaat uw gang.

De heer Van Pareren i (Fractie-Nanninga):

Voorzitter, wij vragen ook aantekening.

De voorzitter:

Dank u wel. Dat is fijn om te weten. De heer Janssen.

De heer Janssen i (SP):

Voorzitter, de SP wil ook graag aantekening bij het voorliggende wetsvoorstel.

De voorzitter:

Dank u wel. En de Partij voor de Dieren?

De heer Koffeman i (PvdD):

Wij willen ook graag aantekening, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel. Nog andere gegadigden? Zwaan-kleef-aan.

De leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de SP, de PvdD en de PVV wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn en enkele technische aanpassingen (36137) te hebben kunnen verenigen.