Verslag van de vergadering van 14 november 2023 (2023/2024 nr. 07)

Aanvang: 13.50 uur

Status: ongecorrigeerd

Een verslag met de status "ongecorrigeerd" is niet voor citaten en er kan geen recht aan ontleend worden.


Aan de orde is de behandeling van:

 • het wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet in verband met afschaffing van de marktverkenning (36400);
 • het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 (36410-VII);
 • het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2024 (36410-C);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-I);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-IIA);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-IIB);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-IV);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-V);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-VII);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-VIII);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-IX);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-X);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-XIV);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-XVI);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-A);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-B);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-C);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-J);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-K);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-L).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? De heer Baumgarten namens JA21.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Baumgarten (JA21):

Dank u wel, meneer de voorzitter. Mijn fractie wenst aantekening bij de Miljoenennota, 36435-IX, het Deltafonds, 36435-J en het Nationaal Groeifonds, 36435-L.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Baumgarten. Wenst een van de andere leden aantekening? De heer Koffeman namens de Partij voor de Dieren.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. De Partij voor de Dieren wil graag aantekening bij 36410-VII, 36410-C, 36435-I en 36435-XIV.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Koffeman. Wenst een van de andere leden aantekening? Dat is niet het geval.

De leden van de fractie van JA21 wordt conform artikel 88 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-IX), het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-J) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-L) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fractie van de PvdD wordt conform artikel 88 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 (36410-VII), het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2024 (36410-C), het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-I) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-XIV) te hebben kunnen verenigen.

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom. Ook heet ik de initiatiefnemers, Nijboer en Grinwis, van harte welkom in de Eerste Kamer bij de stemmingen.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik heb begrepen dat de heer Rietkerk het woord wenst.

De heer Rietkerk (CDA):

Dank u wel, voorzitter. Graag zou ik via u de Kamer verlof willen vragen om eerst te stemmen over de motie-Rietkerk over hospitaverhuur.

De voorzitter:

Dat is motie 36195, letter E. Kan de Kamer instemmen met dit verzoek? Dat is het geval.