Interpellatie-Van Langen-Visbeek (BBB)De Eerste Kamer heeft lid Van Langen-Visbeek (BBB) op 21 november 2023 verlof verleend om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op 28 november 2023 te interpelleren over knelpunten bij invoering van de Omgevingswet (33.118 en 34.986)

De interpellatie vond plaats op 28 november 2023.

Tijdens de interpellatie is de motie-Van Langen-Visbeek (BBB) c.s. inzake overleg met deskundigen over knelpunten na de invoering van de Omgevingswet (EK 33.118/ 34.986, FV) ingediend. Ook is de motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het instellen van een schadefonds (EK 33.118 / 34.986, FW) ingediend. De motie (EK, EV) is op 5 december 2023 aangenomen. De motie (EK, FW) is op 5 december 2023 aangehouden en op 27 februari 2024 op basis van artikel 67, eerste lid van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer vervallen.

Interpellatievragen

  • 1. 
    Er komen steeds meer signalen dat de invoering van de Omgevingswet de nodige problemen in de uitvoering met zich mee gaat brengen, kan de minister op zo kort mogelijke probleem nog eens in gesprek gaan met de gemeentelijke werkvloer, de bouwplanontwikkelaars, de advocatuur en de consumentenorganisaties over wat zij nodig achten om de Omgevingswet verantwoord in te kunnen voeren en de Eerste Kamer te informeren over acties die zij nodig achten.
  • 2. 
    Of de minister met de hoogste prioriteit aandacht wil geven aan de knelpunten die zich voordoen na invoering en bij de toegezegde evaluaties en te sturen op zo snel mogelijke oplossing daarvan.
  • 3. 
    Of de minister snel voldoende Rijksmiddelen en expertise beschikbaar wil stellen aan decentrale overheden om problemen én schade zo snel mogelijk op te lossen om stagnatie in de bouwproductie of andere opgaven te voorkomen.

Documenten

3