Gewijzigde motie-Lokin-Sassen (CDA) c.s. over een reparatiewetsvoorstel met betrekking tot artikel 28 lid 1, 2 en 3 van Boek 1 BW (EK 33.351, F)In deze motie wordt de regering verzocht om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na aanvaarding van deze motie een reparatiewetsvoorstel in te dienen bij de Staten-Generaal waarin wordt bepaald dat een verzoek tot wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte moet worden ingediend bij de rechtbank.ingediend

17 december 2013

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan op 17 december 2013 verworpen. PVV, CDA, ChristenUnie, SGP en SP stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door