Gewijzigde motie-Strik (GroenLinks) c.s. over maatregelen om de arbeidsparticipatie te verbeteren (EK 34.775, J)In deze motie wordt de regering verzocht om over maximaal drie jaar na invoering een evaluatie te houden naar de effecten van de maatregelen op de feitelijk inkomenspositie en de arbeidsparticipatie, voor mensen met een beperking, arbeidsongeschikten en Wajongers.ingediend

5 december 2017

resultaat

Op 5 december 2017 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt op 2 oktober 2018 de brief van de staatssecretaris van SZW van 7 september 2018 (EK 34.775, AK) over het niet doorgaan van de loondispensatie en de maatregelen om meer mensen met een beperking aan werk te helpen (naar aanleiding van de toezegging 'Arbeidsparticipatie kwetsbare groepen' (T02495)).