Deze nota (TK 34.775, nr. 1) bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid van de regering voor 2018. In de Miljoenennota is ook het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2018. In dit dossier is ook de Macro Economische Verkenning (MEV) 2018 van het Centraal Planbureau opgenomen.

Zie ook het dossier Kabinetsformatie 2017.


Stand van zaken

De Algemene politieke beschouwingen (Apb) 2017 in de Eerste Kamer vonden plaats op 4 en 5 december 2017. Tijdens dat debat werden acht moties ingediend.

De Algemene financiële beschouwingen (Afb) 2017 in de Eerste Kamer vonden plaats op 12 december 2017, in combinatie met de behandeling van het pakket Belastingplan 2018. Tijdens het debat werden vier moties ingediend, werd een tijdens de Algemene politieke beschouwingen op 5 december 2017 ingediende motie gewijzigd en werd een op 5 juli 2016 aangehouden motie bij het debat betrokken. Over deze 6 moties werd op 19 december 2017 gestemd.

WRR-rapport "Weten is nog geen doen : een realistisch perspectief op redzaamheid"

De Eerste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben op 24 september 2019 het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming van 4 juli 2019 (EK, AS) over de uitvoering van de belangrijkste maatregelen sinds de kabinetsreactie op het WRR-rapport "Weten is nog geen doen : een realistisch perspectief op redzaamheid"PDF-document voor kennisgeving aangenomen.

De commissies hadden op 26 februari 2019 al een eerste verslag van een schriftelijk overleg met de minister (EK, AQ) over de uitvoering van de belangrijkste maatregelen sinds de kabinetsreactie op het WRR-rapport uitgebracht en op 23 april 2019 in een gesprek met een delegatie van de WRR de tussenbalans opgemaakt.

De kabinetsreactie (EK, R) van 22 januari 2018 (naar aanleiding van de toezegging 'Kabinetsreactie op WRR-rapport' (T02498)) en de brief van de minister van 29 juni 2018 (EK, AE) over de uitvoering van de belangrijkste maatregelen sinds de kabinetsreactie waren aanleiding voor de commissie om in overleg te treden met de minister.

De commissies hadden eerder al bij brief van 7 februari 2018 (EK, T) verzocht om een voortgangsoverzicht met de concrete stappen die waren gezet met betrekking tot de uitvoering van de aanbevelingen in het rapport. De brief van de minister van 29 juni 2018 was een reactie op dat verzoek.

Bestrijding kinderarmoede

Op 26 mei 2020 debatteerde de Eerste Kamer met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van de motie-Kox (SP) c.s. over het komen tot een reductiedoelstelling ten einde de armoede onder kinderen structureel te verlagen (EK, D). Tijdens dit debat is de eerder aangehouden motie-Kox (SP) c.s. over armoede onder kinderen (EK 35.000, C) door de indiener ingetrokken.

De Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL) hebben op 21 april 2020 het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 april 2020 (EK 35.300 XV / 35.300 IV, G) over voorstellen om de reductiedoelstelling voor kinderarmoede meer kwantificeerbaar vorm te geven voor kennisgeving aangenomen.

De commissies voerden op 21 januari 2020 een mondeling overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de reductiedoelstelling kinderarmoede. Bij het overleg werd de brief van de staatssecretaris van SZW van 19 december 2019 (EK 35.300 XV / 35.300 IV, D) naar aanleiding van de tijdens de Algemene financiële beschouwingen 2019 gedane toezegging (T02801) over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie-Kox c.s. betrokken. Van het mondeling overleg zijn een woordelijk verslag (EK 35.300 XV / 35.300 IV, E herdruk) en een videoverslag beschikbaar.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 4 december 2018 de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2018 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, A) over de tussentijdse evaluatie van de inzet van extra middelen voor de bestrijding van armoede onder kinderen (naar aanleiding van de toezegging 'Mogelijke reductiedoelstelling kinderarmoede' (T02581)) voor kennisgeving aangenomen.

Op 11 september 2018 had de commissie het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW van 6 september 2018 (EK, AI) over de brief van de staatssecretaris van 6 april 2018 (EK, Y) met de kabinetsreactie op het SER-advies 'Opgroeien zonder armoede'PDF-document en op het rapport 'Alle kinderen kansrijk'PDF-document van de Kinderombudsman (naar aanleiding van een eerder verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris over de kabinetsreactie van 20 juni 2018 (EK, AD), de toezegging 'Armoede bij kinderen' (T02494), de motie-Kox (SP) c.s. en de gewijzigde motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het terugdringen van de armoede onder kinderen in Nederland (EK 34.300, AB)) voor kennisgeving aangenomen.

Op 4 juli 2017 sprak de commissie met een delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) over het SER-advies 'Opgroeien zonder armoede'.

Vermogensdefinitie

De Eerste Kamercommissies voor Financiën (FIN) en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben op 17 mei 2019 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën (mede namens de staatssecretaris van Financiën en de minister van SZW) van 17 mei 2019 (EK, AR) en de correspondentie met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB) over het hanteren van twee vermogensdefinities uitgebracht.

De commissies hadden de minister verzocht - ten behoeve van de voeding en onderbouwing van het parlementaire debat - bij toekomstige jaarlijkse en periodieke berekeningen en rapporten en trendrapportages gebruik te maken van twee vermogensdefinities; het "vermogen zonder pensioen" zoals veelal in internationale vergelijkingen (bijv OECD) gehanteerd en het "vermogen met pensioen". Ook het SCP en het CPB hebben dat verzoek ontvangen.

De commissies hadden op 3 juli 2018 en op 11 september 2018 deskundigenbijeenkomsten over dit onderwerp gehouden.

Zorguitgaven

De Eerste Kamercommissies voor Financiën (FIN) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben op 2 oktober 2018 kennisgenomen van de brief van de minister van Financiën van 20 september 2018 (EK, AM) over de beheersbaarheid van de zorguitgaven (naar aanleiding van de toezeggingen 'Ontwikkeling houdbaarheidstekort in relatie tot uitgavenontwikkeling zorg inzichtelijk maken' (T02506) en 'Budgettaire norm voor ontwikkeling zorguitgaven onderzoeken' (T02507)). De commissies hebben besloten de toezegging T02506 als voldaan aan te merken. Toezegging T02507 blijft gehandhaafd als openstaand, in afwachting van de door de minister aangekondigde onderzoeken door de WRR en de SER.

Aanhouden van wetsvoorstellen

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft bij brieven van 5 juni 2018 de minister-president (EK, AB) en de Voorzitter van de Tweede Kamer (EK, AC) geïnformeerd over de nieuwe beleidslijn van de Eerste Kamer met betrekking tot aangehouden (initiatief)wetsvoorstellen.

De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft bij brief van 29 juni 2018 (EK, AO) gereageerd op de brief van de Eerste Kamervoorzitter.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2017

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

Documenten

247
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-247] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-247] documenten