Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de regie in de bestrijding van voor mensen besmettelijke dierziekten in handen geven van het ministerie van VWS (EK 32.500, P)In deze motie wordt de regering verzocht de regie in de bestrijding van voor mensen besmettelijke dierziekten, conform het advies van de commissie van Dijk, in handen te geven van het ministerie van VWS.ingediend

7 december 2010

afhandeling

14 december 2010

resultaat

met algemene stemmen aangenomen

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De minister-president, minister van Algemene Zaken a.s., heeft de Kamer bij brief van 20 december 2010 (EK 32.500, S) geïnformeerd over het standpunt van het kabinet met betrekking tot deze motie.

De Eerste Kamercommissies voor LNV en voor VWS/JG hebben bij brief van 1 februari 2011 gereageerd op de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 20 december 2010 inzake een evaluatie van de Q-koorts uitbraak (EK 28.286, D en bijlage). In de brief van de commissies is ook aandacht besteed aan de uitvoering van de onderhavige motie.