Motie-Postema (PvdA) c.s. over wat moet worden verstaan onder "assurance" (EK 33.025, H)In deze motie wordt de regering verzocht vast te stellen voor de wetsgeschiedenis van het wetsvoorstel, dat onder de genoemde "assurance" moet worden verstaan "controlediensten gericht op het verstrekken van zekerheid over de door de controlecliënt verstrekte informatie ten behoeve van externe gebruikers van deze informatie alsook ten behoeve van de Raad van Commissarissen", zoals die bedoeld in de genoemde verslagen.ingediend

27 november 2012

resultaat

op 11 december 2012 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen

bij

indiener

mede ondertekend door