Motie-Vos (GroenLinks) c.s. over een integrale visie op natuurbescherming (EK 33.135, G)In deze motie wordt de regering verzocht om op korte termijn te voorzien in een integrale visie op natuurbescherming en de Kamers daarover te berichten.ingediend

19 maart 2013

resultaat

Aangehouden op 26 maart 2013. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

bij

indiener

mede ondertekend door