33.135

Permanent maken Crisis- en herstelwet en aanbrengen verbeteringen inzake het omgevingsrechtMet dit wetsvoorstel wordt de Crisis- en herstelwet (32.127) permanent gemaakt. De Crisis- en herstelwet is gericht op de versnelling van projecten in het ruimtelijke domein, teneinde de economische crisis en haar gevolgen te bestrijden en een goed en duurzaam herstel van de economische structuur van Nederland te bevorderen.

De tijdelijke maatregelen uit de Crisis- en herstelwet die van toepassing zijn op een afgebakende lijst van projecten, krijgen een permanente basis in de reguliere wetgeving. Dit biedt de rechtszekerheid dat die regelingen ook in de toekomst bij nieuwe projecten kunnen worden toegepast. Voor enkele onderdelen wordt tevens voorgesteld het toepassingsgebied te verbreden. Daarnaast worden in het wetsvoorstel enkele verbeteringen in het omgevingsrecht voorgesteld (de zogenoemde «quick wins»). Die wijzigingen zijn gericht op lastenverlichting, het verbeteren en versnellen van de besluitvorming en het wegnemen van in de praktijk gerezen problemen.

Met dit wetsvoorstel is reeds rekening gehouden met de aanpassingen die in de Crisis- en herstelwet worden aangebracht door het wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen) (32.588) alsmede met het wetsvoorstel tot wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten (32.377).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.135, A) is op 5 juli 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, PVV en de groep Kortenoeven/Hernandez stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 19 maart 2013. Tijdens de plenaire behandeling werd de motie-Vos (GroenLinks) c.s. over een integrale visie op natuurbescherming (EK 33.135, G) ingediend. Het voorstel is op 26 maart 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP en D66 stemden voor. De motie is op 26 maart 2013 aangehouden en vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.


Kerngegevens

ingediend

30 december 2011

titel

Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

91
Bladeren:
[1-50] [51-91] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-91] documenten