31.038, H

Motie-Smaling (SP) c.s. over beheerplannen voor Natura 2000-gebiedenIn deze motie wordt de regering verzocht:

  • aan te geven hoe het beheerplan zich verhoudt tot het provinciaal inpassingsplan, om hiermee aan te sluiten bij de huidige Wro-systematiek,
  • het proces van opstellen van het beheerplan, geregisseerd door de provincie, te laten ondersteunen door objectieve, deskundige procesbegeleiders,
  • tot één gecombineerd beheerplan te komen voor gebieden waar veel kleine Natura 2000-gebiedjes zijn aangemeld c.q. aangewezen,
  • te streven naar bufferzones rondom de Natura 2000-gebieden waar geen intensivering van de landbouw plaatsvindt en stimulerende maatregelen te nemen voor op ecologische leest geschoeide landbouw en streekeigen productie.


Kerngegevens

nummer 31.038, H
ingediend 23 december 2008
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 23 december 2008 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. VVD, CDA en SGP stemden tegen
indiener(s) E.M.A. Smaling
mede ondertekend door B. Böhler
J.H. Eigeman
N.K. Koffeman (PvdD)
E. Schuurman
dossier(s) Wijziging Natuurbeschermingswet 1998 inzake regulering van bestaand gebruik (31.038)
behandelende commissie(s) commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 6 juli 2009 een verslag van een schriftelijk overlegmet de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de uitvoering van de motie-Smaling c.s. EK 31.038, H (EK 31.038, I) uitgebracht. Naar aanleiding van dit verslag van een schriftelijk overleg vond op 22 september 2009 een gesprek met de minister plaats. Ter voorbereiding op dit gesprek bespreekt de commissie op 8 september 2009 een door de leden Willems (CDA), Doek (CDA), Eigeman (PvdA) en Smaling (SP) opgestelde vraagpuntennotitie. De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 2 november 2009 een verslag van een mondeling overleg van het overleg met de minister op 22 september 2009 ( EK 31.038, J ) uitgebracht.