31.038

Wijziging Natuurbeschermingswet 1998 inzake regulering van bestaand gebruikDit wetsvoorstel wijzigt de Natuursbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met de regulering van bestaand gebruik en van niet-selectieve vangmiddelen.

Wat betreft de regulering van bestaand gebruik (landbouw, recreatie, bedrijventerreinen en infrastructuur) wordt de rol van het beheerplan steviger wettelijk verankerd. De administratieve lasten van beheerders en gebruikers worden zoveel mogelijk beperkt en wordt een werkwijze ontwikkeld die niet verder gaat dan strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de Europeesrechtelijke verplichtingen. Wat deze verplichtingen betreft, hier wordt de rol en functie van het beheerplan in relatie tot de vergunningplicht, beleid en wettekst optimaal op elkaar aan te laten sluiten, zonder dat hierdoor strijdigheid ontstaat met de Habitatrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEGPDF-document en Richtlijn 92/43/EEGPDF-document).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 juni 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 december 2008 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, GroenLinks, SP, D66, OSF en de PvdD stemden tegen.

Tijdens de behandeling is de motie-Smaling (SP) c.s. over beheerplannen van Natura 2000-gebieden (EK 31.038, H) ingediend. Deze motie is op 23 december 2008 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, CDA en SGP stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

14 mei 2007

titel

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met de regulering van bestaand gebruik en enkele andere zaken

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten