31.200, A

Motie-Noten (PvdA) c.s. inzake de voorkeurdrempel bij verkiezingen voor de Eerste KamerIn deze motie wordt de regering verzocht de betekenis van de voorkeurdrempel bij verkiezingen voor de Eerste Kamer opnieuw te bezien en de Kamer hierover (eveneens) te informeren.Kerngegevens

nummer 31.200, A
ingediend 16 oktober 2007
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 16 oktober 2007 ingetrokken
indiener(s) H.C.P. Noten
mede ondertekend door H. ten Hoeve
G. Holdijk (SGP)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
J.P. Rehwinkel
A.G. Schouw
E. Schuurman
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2008 (31.200)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De motie werd tijdens de Algemene politieke beschouwingen ingediend en weer ingetrokken na een toezegging van minister-president Balkenende dat er nader onderzoek komt naar alle aspecten van de verkiezing van leden van de Eerste Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor BZK/AZ bespreekt op 20 mei 2008 de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse en Koninkrijksrelaties van 14 maart 2008 (EK 31200 IIA, A) over de mogelijkheden tot herziening van de voorkeurdrempel bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer en over de mogelijkheden om wijzigingen aan te brengen in de wijze waarop het aangaan van lijstverbindingen is geregeld voor de Eerste Kamerverkiezingen.