32.500, J

Motie-Kox (SP) c.s. over het beperken van de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid in de sociale werkvoorzieningenIn deze motie wordt de regering verzocht voor de zomer van 2011

  • met alternatieven te komen om de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid in de sociale werkvoorzieningen te beperken
  • een beleid te ontwikkelen om jongeren met een arbeidshandicap in het reguliere arbeidsproces op te nemen
  • waarbij dit flankerend beleid voorwaarde is voor een verdere aanpassing van de Wajong en WSW.


Kerngegevens

nummer 32.500, J
ingediend 7 december 2010
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 14 december 2010 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, PvdA, PvdD, GroenLinks, OSF, D66, SP en Fractie-Yildirim stemden voor
indiener(s) M.J.M. Kox (SP)
mede ondertekend door J.W.M. Engels (D66)
H. ten Hoeve
N.K. Koffeman (PvdD)
E.F. Lagerwerf-Vergunst
H.C.P. Noten
C. P. Thissen (GroenLinks)
D. Yildirim
dossier(s) Miljoenennota 2011 (32.500)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij brief van 19 juli 2011 vragen gesteld over de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 april 2011 ter aanbieding van de Hoofdlijnennotitie 'Werken naar vermogen' (EK 32.500, W met bijlage) in verband met toezegging T01255.

De notitie was aangekondigd in de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 januari 2011 (EK 32.500, U) met betrekking tot de voortgang van de onderhavige motie.