33.669, F

Motie-Vos (GroenLinks) c.s. inzake structurele metingen van emissie en depositie van stikstofIn deze motie wordt de regering verzocht over te gaan tot structurele metingen van de emissie en depositie van stikstof, zodat vastgesteld kan worden of er sprake is van een structurele daling van emissie en depositie over een langdurige periode. En de regering wordt verzocht over te gaan tot eventuele toedeling van ontwikkelingsruimte mits op basis van daadwerkelijk gemeten daling van emissie en depositie van stikstof zeker gesteld wordt dat de kwaliteit van de habitats in Natura2000 gebieden verbetert en de instandhoudingsdoelen van de natuur niet in gevaar worden gebrachtKerngegevens

nummer 33.669, F
ingediend 9 september 2014
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan verworpen op 7 oktober 2014. 50PLUS, OSF, PvdD, SP en GroenLinks stemden voor.
indiener(s) M.B. Vos (GroenLinks)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
G.A.T.M. Reuten (SP)
dossier(s) Programmatische aanpak stikstof (33.669)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)