33.669

Programmatische aanpak stikstofDit wetsvoorstel strekt ertoe enige aanpassingen in de Natuurbeschermingswet 1998 aan te brengen.

Deze betreffen:

 • – 
  de procedure voor het opnemen van Natura 2000-gebieden in de programmatische aanpak stikstof (PAS),
 • – 
  de bepaling, toedeling en reservering van ontwikkelingsruimte voor projecten of andere handelingen die stikstofdepositie veroorzaken,
 • – 
  procedureregels voor maatregelen die bijdragen aan een vermindering van de stikstofdepositie, en
 • – 
  een verduidelijking van de verhouding tussen het programma en het beheerplan.

Ook geeft het voorstel uitwerking aan het voornemen om met behulp van een grenswaarde bepaalde categorieën van activiteiten geheel of gedeeltelijk uit te zonderen van de vergunningplicht op grond van de Nbw 1998.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.669, A) is op 24 april 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, Groep Bontes/Van Klaveren, Van Vliet, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, PvdA en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 oktober 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en D66 stemden voor.

De tijdens de plenaire behandeling ingediende motie-Vos (GroenLinks) c.s. inzake structurele metingen van emissie en depositie van stikstof (EK, F) is op 7 oktober 2014 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. 50Plus, OSF, PvdD, SP en GroenLinks stemden voor.

De tijdens de plenaire behandeling ingediende motie-Reuten (SP) c.s. over het informeren van de Kamer over het verloop en de stand van de stikstofemissie en -depositie (EK, G) is op 7 oktober 2014 aangehouden. Deze motie is komen te vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken (EZ) heeft op 14 april 2015 een mondeling overleg (EK, L) gehouden met de staatssecretaris, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van EZ van 31 maart 2015 inzake nadere vragen ontwerpprogramma aanpak stikstof en ontwerpregeling (EK, K).

Een technische briefing over het wetsvoorstel vond plaats op 6 mei 2014.


Kerngegevens

ingediend

19 juni 2013

titel

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

138
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-138] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-138] documenten