LXXXVIII, D

Gewijzigde motie-Meindertsma (PvdA) c.s. over natuurherstelmogelijkheden en verdieping van de WesterscheldeIn deze motie wordt de regering verzocht om de rijksprojectenprocedure onverkort van toepassing te verklaren, en dat er geen beroep op de Crisis- en herstelwet gedaan zal worden om versnelling van de procedure te realiseren, en dat  er bij de behandeling van de zienswijzen de aan dit besluit voorafgaande overwegingen betrokken zullen worden.Kerngegevens

nummer LXXXVIII, D
ingediend 15 juni 2010
gewijzigd 22 juni 2010
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus aangenomen op 29 juni 2010, de fractie van GroenLinks stemde tegen
indiener(s) M.C. Meindertsma
mede ondertekend door G. van den Berg
R. de Boer
J.W.M. Engels (D66)
E.J. Janse de Jonge
N.K. Koffeman (PvdD)
afgevallen ondertekenaar(s) A.G. Schouw
dossier(s) Debat over het natuurherstel en verdieping van de Westerschelde (LXXXVIII)
behandelende commissie(s) commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)

Bijzonderheden

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bij brief van 21 juni 2010 (EK LXXXVIII, C) gereageerd op de tijdens het debat ingediende moties en op de toezegging inzake het plan van de waterschappen in vergelijking met de buitendijkse maatregelen van de provincie Zeeland. Bij brief van 9 juli 2010 (EK LXXXVIII, E) heeft de minister de Kamer laten weten dat zij de gewijzigde motie-Meinderstma niet uitvoerbaar acht. De Eerste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat bespreekt de brief op 26 oktober 2010.