Senaat bespreekt ScheldewetsvoorstellenIn één van de laatste vergaderingen voor het zomerreces op dinsdag 1 juli 2008 debatteert de Eerste Kamer over een reeks verdragen en voorstellen over ontwikkelingen in en om de rivier de Schelde (30.862, 30863, 30.864, 30.866 en 30.867). Eén van de omstreden punten betreft de ontpoldering langs de Westerschelde. In april nam de Eerste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat een petitiePDF-document in ontvangst van het actiecomité Red onze polders. De commissie adviseerde de Kamer destijds om de plenaire behandeling van de verdragen uit te stellen totdat de commissie Nijpels advies had uitgebracht over het vraagstuk van de ontpoldering. Maar nadat minister Verburg van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit nadere vragen van de commissie had beantwoord (EK 30.862/30.863/30.864/30.866/30.867, F), werd besloten de verdragen alsnog voor het zomerreces plenair te behandelen.

Alternatieven voor ontpoldering

De minister heeft de Eerste Kamer schriftelijk laten weten dat de taakopdracht van de commissie Nijpels verruimd kan worden en dat het zoekgebied om alternatieven te vinden voor de ontpoldering van het Nederlandse deel van de Hedwigepolder wordt vergroot. Niet alleen met minister Verburg, maar ook met staatssecretaris Huizinga gaan acht senatoren dinsdag in debat over de Scheldeverdragen: Hofstra (VVD), Janse de Jonge (CDA), Schouw (D66), Van den Berg (SGP), Laurier (GroenLinks), Slager (SP), Meindertsma (PvdA) en Ten Hoeve (OSF).

Modernisering Wet voortgezet onderwijs

Ook komt dinsdag 1 juli 2008 het wetsvoorstel aan snee dat beoogd te komen tot modernisering en vereenvoudiging van de regels in de Wet op het voortgezet onderwijs en de beleidsregels over de voorzieningenplanning in het VO, waaronder het stichten van scholen, omzetting, splitsing, verplaatsing en het toestaan van nevenvestigingen (31.310). Over dit wetsvoorstel voeren het woord de Eerste Kamerleden Dupuis (VVD), Goyert (CDA), Linthorst (PvdA) en Ten Horn (SP).


Deel dit item: