Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten aanvaard30 januari 2013

Op dinsdag 29 januari 2013 heeft de Eerste Kamer na een plenair debat het wetsvoorstel Nadeelcompensatie en schadevergoeding (on)rechtmatige overheidsdaad zonder stemming aanvaard. Dit wetsvoorstel voegt aan de Algemene wet bestuursrecht een aantal algemene bepalingen toe over schadevergoeding bij (on)rechtmatig overheidshandelen. Ook worden de bevoegdheden tussen de verschillende rechters geregeld. Namens de regering voerden minister Opstelten van Justitie en regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht Scheltema het woord.

Het wetsvoorstel regelt dat de schadevergoedingsbevoegdheid bij onrechtmatige overheidsdaad exclusief is toebedeeld aan de bestuursrechter wanneer het gaat om belastingzaken of zaken die in hoger beroep worden behandeld door de Centrale Raad van Beroep. Voor de overige zaken krijgen de bestuursrechters een niet exclusieve bevoegdheid tot het schadebedrag van € 25.000. Senator Lokin-Sassen (CDA) drong er op aan dat deze 'knip' uit het wetsvoorstel wordt gehaald, aangezien het tot zeer onpraktische situaties kan leiden. De knip zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat een burger in eerste instantie bij de bestuursrechter procedeert maar uiteindelijk toch wordt doorverwezen naar de burgerlijke rechter omdat de claim na lang procederen boven € 25.000 is uitgekomen. Bovendien heeft de burgerlijke rechter volgens Lokin-Sassen veruit de meeste ervaring om dergelijke omvangrijke claims te beoordelen.

Ook senator Ruers (SP) pleitte er voor dat de gehele schadevergoedingsbevoegdheid onder de civiele rechter wordt gebracht. Hij verwees hierbij naar het advies van de Raad van State, waarin de exclusieve bevoegdheid van de bestuursrechter bij schadevergoedingszaken onwenselijk wordt geacht. Ruers vroeg de minister of hij bereid is te voorzien in een passende uitbreiding van het bestuursprocesrecht ten aanzien van het bewijsrecht en de schadestaatprocedure. Op deze manier is het bestuursrecht volgens hem beter uitgerust om met dergelijke claims om te gaan.

Regeringscommissaris Scheltema gaf aan dat de enige "versoepeling" die is aangebracht, als service aan de burger, zaken betreft waarin het niet om grote bedragen gaat. Voor bedragen lager dan € 25.000, waarbij de burgerlijke rechter eigenlijk de bevoegde rechter is, is de mogelijkheid geboden om tot het genoemde bedrag bij de procedure voor de bestuursrechter - waar immers het besluit ook aan de orde is - de schadevergoeding als het ware "mee te nemen".

Senator Broekers-Knol (VVD) gaf aan dat er een grote behoefte bestaat aan duidelijkheid over de betekenis van het wetsvoorstel voor concrete normen bij de compensatie voor het verleggen van kabels en leidingen. Ook vroeg zij de minister om deskundigen te benoemen die een systeem ontwikkelen voor nadeelcompensatie dat tot redelijke en voorspelbare uitkomsten leidt. Minister Opstelten zegde toe aan senator Broekers-Knol dat hij samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een commissie van deskundigen in het leven zal roepen die een handleiding voor nadeelcompensatie gaat opstellen. Hierbij zal ook de problematiek van de verlegcompensatie worden betrokken. De minister gaf aan dat hij nog dit jaar zal komen met resultaten.

Sociale media menu


Deel dit item: