Debat over veiligheid verkeerstunnels5 juni 2013

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 4 juni 2013 plenair gedebatteerd met minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu over een wetsvoorstel omtrent de veiligheidsnormen van verkeerstunnels. Senator Martens (CDA) uitte in het debat haar zorgen dat de in het wetsvoorstel vastgelegde norm voor het groepsrisico (de kans dat in één keer een groep personen door een incident om het leven komt) "iets willekeurigs heeft." Ook uitte de senator twijfels bij het rekenmodel voor deze veiligheidsnorm. Dat houdt volgens senator Martens geen rekening met hedendaagse veiligheidseisen. Volgens de senator voegt het wetsvoorstel niets toe aan het vergroten van veiligheid in Nederlandse verkeerstunnels.

Senator Schouwenaar (VVD) gaf aan dat zijn fractie juist positief staat tegenover het wetsvoorstel, maar vroeg wel of de norm niet te hoog is en of de minister ook naar eenvoudigere en goedkopere oplossingen wil kijken. Minister Schulz vond de norm niet te hoog, aangezien in een evaluatie van de bestaande wet juist behoefte is geuit aan een dergelijke, eenduidige norm. Daarnaast merkte de minister op dat zij verwacht dat de geraamde kosten in de praktijk lager uit zullen vallen.

Standaarduitrusting: de 'tunnelvisie' van de minister

In het wetsvoorstel is een standaarduitrusting voor verkeerstunnels opgenomen, waarmee invulling wordt gegeven aan de veiligheidsnorm. Senator Ter Horst (PvdA) vroeg, evenals senatoren Martens (CDA) en Schouwenaar (VVD), waarom meer dan de helft van de tunnels in Nederland niet aan de standaarduitrusting hoeft te voldoen. De standaarduitrusting geldt immers alleen voor rijkstunnels en niet voor gemeentelijke en provinciale tunnels.

Minister Schultz merkte op dat de standaardnorm voor alle Nederlandse tunnels geldt en dat het wetsvoorstel dus geen lacune bevat. De reden dat de standaarduitrusting alleen voor rijkstunnels geldt ligt in het feit dat het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten hebben aangegeven dat zij niets zien in een dergelijke standaarduitrusting. De minister verwacht echter dat ook op provinciaal en gemeentelijk niveau in de toekomst alsnog zal worden gekozen voor standaardisering. 

Op 11 juni 2013 zal er over het wetsvoorstel worden gestemd.

Sociale media menu


Deel dit item: