Eerste Kamer stemt in met implementatie Europese richtlijn milieu-effectrapportagesDe Eerste Kamer heeft dinsdag 24 januari 2017 ingestemd met het implementeren van de herziening van een Europese richtlijn voor milieu-effectrapportages (de mer-richtlijn) in bestaande wetgeving. De fracties van VVD, CDA, SP, PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, OSF steunden het voorstel van minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (Infrastructuur en Milieu); de fracties van PVV en PvdD stemden tegen. De mer-richtlijn bepaalt dat milieueffectrapportages volwaardig worden betrokken in de besluitvorming over het project. De herziening houdt onder meer in dat de verplichte onafhankelijke toetsing van de Commissie-mer bij projecten wordt afgeschaft. Voortaan beslist het bevoegd gezag of er een onafhankelijke toetsing door de Commissie-mer plaatsvindt.

Senator Vos (GroenLinks) trok een motie in die de regering verzoekt om jaarlijks te rapporteren hoe vaak er bij complexe projecten een onafhankelijke toets door de Commissie-mer plaatsvindt. Zij verwees daarbij naar de mededeling van de minister dat hierover reeds jaarlijks wordt gerapporteerd in de evaluaties van de Crisis- en herstelwet en de Wet tarieven Commissie-mer. De minister zegde verder toe bij deze evaluaties voortaan expliciet aandacht te besteden aan dit gegeven.   


Deel dit item: