34.287

Implementatie herziening mer-richtlijnDoel van de mer-richtlijn is om door middel van een milieueffectbeoordeling de milieueffecten van projecten volwaardig te betrekken in de besluitvorming over het project.

Met de wijziging wordt beoogd de mer-beoordelingsprocedure te verduidelijken, de kwaliteit en de inhoud van het MER te verbeteren en de mer-procedure te stroomlijnen met milieubeoordelingen uit hoofde van andere EU-regelgeving, teneinde het milieu beter te beschermen, hulpbronnen efficiënter te gebruiken en duurzame groei in de Europese Unie te bevorderen

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124PDF-document).


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 31 mei 2016 aangenomenPDF-document door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD, SGP, ChristenUnie en het CDA stemden voor.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 17 januari 2017. Tijdens dat debat is de motie-Vos (GroenLinks) c.s. over het uitvoeren van een onafhankelijke kwaliteitstoetsing door de commissie MER (EK 34.287, G) ingediend. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 24 januari 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdD en de PVV stemden tegen. De motie is op 24 januari 2017 door de indiener ingetrokken.

De commissie voor IWO heeft op 12 januari 2021 inbreng geleverd voor het verslag van een nader schriftelijke verslag over de onafhankelijke toetsing van milieueffectrapportages (EK 34.287 / 29.383, P).


Kerngegevens

ingediend

18 september 2015

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

De algemene doelstelling van de wijziging van de mer-richtlijn is er op gericht om:

  • de geconstateerde tekortkomingen in de uitvoeringspraktijk van de mer-richtlijn te verhelpen;
  • een actualisering door te voeren die aansluit op ecologische en sociaaleconomische veranderingen en uitdagingen;
  • de mer-richtlijn in overeenstemming te brengen met de «beginselen van slimme regelgeving» van de EU;
  • de uitspraken van het Hof van Justitie van de EU te codificeren.

Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-76] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-76] documenten