Nieuws uit de commissiesHieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 20 juni 2017 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen, alsmede ander nieuws uit commissies. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

Verlenging naturalisatietermijn: van vijf naar zeven jaar

De commissie brengt eindverslag uit en besluit het agendapunt op 27 juni 2017 opnieuw te agenderen voor het vaststellen van een datum voor het plenaire debat.

Computercriminaliteit III

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 11 juli 2017.

Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 11 juli 2017.

Eigen bijdrage veroordeelden kosten strafvordering en slachtofferzorg

De commissie stelt voor het verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie in te willigen, om de voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel - gepland op 4 juli 2017 - aan te houden tot na de vorming van een nieuw kabinet.

Wet open overheid

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 26 september 2017 te houden.

Zorgplicht kinderarbeid

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Hoekstra) en D66 (Schaper).

EU-richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven

De commissie bespreekt de subsidiariteitstoets die wordt uitgevoerd door de Tweede Kamer. Van de aanwezige fracties sluiten die van de VVD, PVV en SP zich aan bij de subsidiariteitsbezwaren. Mocht de Tweede Kamercommissie voor SZW de conceptbrief met het subsidiariteitsbezwaar vaststellen, dan stelt de commissie voor een brief waarin zij zich schaart achter het negatieve oordeel van de Tweede Kamer, toe te voegen aan de plenaire agenda van dinsdag 27 juni 2017, teneinde door middel van stemming vast te stellen welke fracties zich bij dit oordeel wensen aan te sluiten. 

Vereenvoudiging samenwerkingsschool

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van ChristenUnie (Bikker) en SGP (Schalk). De commissie streeft naar plenaire behandeling op 11 juli 2017.

Protocol bescherming rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Bijsterveld), SP (Ruers), PvdA (Schrijver) en SGP (Van Dijk).

Verdieping Economische Monetaire Unie 

De fractie van de PvdA (Postema) heeft inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering over de discussienota over de verdieping van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Fracties kunnen zich desgewenst aansluiten. De commissie ontvangt aanvullend op de aangesneden onderwerpen graag in bredere zin de kabinetsreactie op de discussienota.

Verdrag Nederland en Duitsland gebruik en beheer territoriale zee 3-12 zeemijlen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Schrijver).

Herziening European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

De fractie van de PvdA (Postema) heeft inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering over de herziening van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR). Fracties kunnen zich desgewenst bij de inbreng aansluiten.


Deel dit item: