33.328

Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheidDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Snels (GroenLinks) en Sneller (D66) heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De Wet openbaarheid van bestuur wordt ingetrokken.

Om deze doelen te bereiken verankert het voorstel de toegang tot publieke informatie als recht van burgers. Daarnaast wordt de actieve openbaarheid versterkt door het verplicht stellen van openbaarmaking uit eigen beweging van bepaalde categorieën informatie. Overheidsorganen moeten een online beschikbaar register gaan bijhouden van de documenten en datasets waarover zij beschikken.

De initiatiefnemers hebben op 2 januari 2019 een novelle tot wijziging van dit initiatiefvoorstel (35.112) ingediend.

Zie ook:


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 19 april 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, Groep Kuzu/Öztürk, Klein, ChristenUnie, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 oktober 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: Fractie-Nanninga, FVD, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, D66, PVV en PvdD.

Tegen: SGP, CDA en ChristenUnie.

De OSF was niet aanwezig bij de stemming.

Tijdens de gezamenlijke plenaire behandeling van dit wetsvoorstel en de novelle behandeling op 28 september 2021 zijn drie moties ingediend. 1 motie werd op 28 september 2021 ingetrokken en over de andere moties werd op 5 oktober 2021 gestemd.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) dringt er op 27 februari 2024 op aan dat zodra het advies van de Regeringscommissaris Informatiehuishouding naar aanleiding van de Woo-invoeringstoets (EK 33.328 / 35.112, AJ met bijlagen) is ontvangen, de kabinetsreactie spoedig naar de Eerste Kamer wordt gestuurd.

Op 7 juni 2016 werd door de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) een expertmeeting over het wetsvoorstel gehouden. Van die bijeenkomst is een videoverslag en een woordelijk verslag (EK, B) beschikbaar.

Dit initiatiefwetsvoorstel werd eerder (mede) ingediend/verdedigd door de voormalige Tweede Kamerleden Peters en Voortman (beiden GroenLinks), Schouw, Verhoeven en Van Weyenberg (allen D66).

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg met minister van BZK over uitvoering van moties en toezeggingen Wet open overheid (Woo) (EK 33.328 / 35.112, AI met bijlage) en de brief van de staatssecretaris van BZK ter aanbieding van de Woo-invoeringstoets en eindrapportage van de Woo-pilots (EK 33.328 / 35.112 AH met bijlagen) na ontvangst van de kabinetsreactie op de eindrapportage van de pilots van de Wet open overheid. Bij deze bespreking kan ook de brief van de staatssecretaris van BZK van 11 december 2023 ter aanbieding van de meerjarenplannen digitale informatiehuishouding (EK 32.802, B met bijlagen) worden betrokken.


Kerngegevens

ingediend

5 juli 2012

titel

Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt, met uitzondering van artikel 3.3, eerste en tweede lid, in werking met ingang van de eerste dag van de zevende kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
  • 2. 
    Artikel 3.3, eerste en tweede lid, treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Documenten

131
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-131] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-131] documenten