33.328

Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheidDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Snels (GroenLinks) en Van Weyenberg (D66) heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De Wet openbaarheid van bestuur wordt ingetrokken.

Om deze doelen te bereiken verankert het voorstel de toegang tot publieke informatie als recht van burgers. Daarnaast wordt de actieve openbaarheid versterkt door het verplicht stellen van openbaarmaking uit eigen beweging van bepaalde categorieën informatie. Overheidsorganen moeten een online beschikbaar register gaan bijhouden van de documenten en datasets waarover zij beschikken. 

Dit initiatiefwetsvoorstel werd eerder (mede) ingediend/verdedigd door de voormalige Tweede Kamerleden Peters en Voortman (beiden GroenLinks), Schouw en Verhoeven (beiden D66).

Zie ook:


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 19 april 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, Groep Kuzu/Öztürk, Klein, ChristenUnie, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning BiZa/AZ) heeft op 10 juli 2018 de brief van de Tweede Kamerleden Snels en Van Weyenberg van 5 juli 2018 (EK, K) over de voortgang van het overleg met het kabinet inzake het wetsvoorstel voor kennisgeving aangenomen.

De commissie had naar aanleiding van de passage over het initiatiefwetsvoorstel in het op 10 oktober 2017 gepresenteerde regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie (TK 34.700, 34) de initiatiefnemers bij brief van 11 oktober 2017 (EK, H) gevraagd om hun visie op de (verdere) behandeling. De initiatiefnemers hebben bij brief van 26 oktober 2017 (EK, I) geantwoord en de voorzitter van de commissie verzocht de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden totdat het in het regeerakkoord aangekondigde overleg tussen de initiatiefnemers en het kabinet is afgerond. De commissie heeft op 7 november 2017 ingestemd met het verzoek van de initiatiefnemers en daarna op 10 juli 2018 de brief van de initiatiefnemers van 5 juli 2018 (EK, K) over de voortgang van het overleg met het kabinet inzake het wetsvoorstel voor kennisgeving aangenomen.

Op 7 juni 2016 werd door de commissie een expertmeeting over het wetsvoorstel gehouden. Van die bijeenkomst is een videoverslag en een woordelijk verslag (EK, B) beschikbaar. 


Kerngegevens

ingediend

5 juli 2012

titel

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt, met uitzondering van de artikelen 3.2, 8.3, 8.4, 9.1, onderdelen A, B, C en D, 9.3, onderdelen C, D en E, en 9.61 en hoofdstuk 7 in werking met ingang van de eerste dag van de zevende kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
 • 2. 
  Artikel 3.2 treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
 • 3. 
  Hoofdstuk 7, artikel 9.1, onderdelen A, B, C en D, en artikel 9.3, onderdelen C, D en E, treden in werking vier jaren na het tijdstip, bedoeld in het eerste lid.
 • 4. 
  De artikelen 8.3, 8.4, en 9.61 treden in werking met ingang van de eerste dag van de derde maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, met dien verstande dat tot de datum van inwerkingtreding, bedoeld in het eerste lid, in deze artikelen voor “deze wet” wordt gelezen: Wet openbaarheid van bestuur.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-72] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-72] documenten

Sociale media menu


Volg via