Dit wetsvoorstel versterkt in het wetboek van Strafrecht (Sr) en het wetboek van Strafvordering (Sv) de opsporing en vervolging van computercriminaliteit. Hiermee wordt de wetgeving aangepast aan de technologische ontwikkelingen op internet en het gebruik van computers voor communicatie en de verwerking en opslag van gegevens. Ook worden burgers beter beschermd tegen bijvoorbeeld het verleiden van een minderjarige tot ontucht (grooming) of de verspreiding van kinderpornografie en ernstige computercriminaliteit.

Met dit voorstel mogen politie en justitie straks heimelijk en op afstand (online) onderzoek doen in computers (pc, mobiele telefoon of server). Opsporingsambtenaren krijgen meer mogelijkheden om verschillende onderzoekshandelingen toe te passen bij de opsporing van ernstige delicten. Zij kunnen bij een zeer ernstig misdrijf (mensenhandel of deelname aan een terroristische organisatie) gegevens ontoegankelijk maken of kopiëren en als het gaat om een ernstig misdrijf communicatie aftappen of observeren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 20 december 2016 aangenomen door Tweede Kamer.

Voor: CDA, ChristenUnie, Houwers, Monasch, Van Vliet, PvdA, SGP en VVD.

Tegen: 50PLUS, D66, GroenLinks, Groep Bontes/Van Klaveren Groep Kuzu/Öztürk, Klein, PvdD, PVV en SP.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 19 juni 2018. Het voorstel is op 26 juni 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, OSF en D66.

Tegen: GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP en PVV.

De tijdens de plenaire behandeling ingediende motie-Bredenoord (D66) c.s. over de AMvB waarin misdrijven kunnen worden aangewezen waarvoor een bevoegdheid tot binnendringen in geautomatiseerde werken wordt gecreëerd (EK, I) is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De motie-Strik (GroenLinks) c.s. over de instelling van een onafhankelijke toetsingscommissie (EK, J) is op 26 juni 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, PvdD, 50PLUS en SP stemden voor.

Op 20 juni 2017 vond een deskundigenbijeenkomst plaats over dit wetsvoorstel en over het wetsvoorstel Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie (33.542).

Het Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk (EK, C met bijlage) is betrokken bij de behandeling van dit wetsvoorstel en bij de deskundigenbijeenkomst op 20 juni 2017.

Voor de organisatie van de deskundigenbijeenkomst was een voorbereidingsgroep gevormd die bestond uit de leden Duthler (VVD), Bredenoord (D66), Beuving (PvdA), Strik (GroenLinks) en Gerkens (SP).


Kerngegevens

ingediend

21 december 2015

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

79
Bladeren:
[1-50] [51-79] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-79] documenten