Nieuws uit de commissiesHieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 4 juli 2017 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen, alsmede ander nieuws uit commissies. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

Wetsvoorstel samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool

De commissie brengt eindverslag uit. Zij stelt conform eerdere besluitvorming in de commissie voor het wetsvoorstel op 11 juli 2017 plenair te behandelen.

Wetsvoorstel Opnemen bepaling recht op een eerlijk proces in Grondwet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler), D66 (Engels), SP (Ruers) en PvdA (Schrijver).

Wetsvoorstel gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), SP (Köhler) en PvdA (Nooren).

Wetsvoorstel verlenging en wijziging Tijdelijke wet ambulancezorg

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Dijk) en SP (Don).

Wetsvoorstel organiseren kansspelen op afstand

De commissie besluit de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie te verzoeken om in de nadere memorie van antwoord bij het wetsvoorstel expliciet in te gaan op de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 22 juni 2017 in de zaak van Unibet International/Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Hivatala.

Wetsvoorstel implantatenregister ter bescherming gezondheid cliënten

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van VWS van 27 juni 2017 en besluit de behandeling van het wetsvoorstel in afwachting van de door de regering aangekondigde novelle aan te houden.

Nieuw pakket Europese voorstellen 'Europa in beweging'

De commissies besluiten inbreng te leveren voor schriftelijk overleg ten aanzien van de voorstellen 'Europa in beweging' op 12 september 2017.

Brief over voortgang Invest-NL

Op verzoek van de leden Van Rij (CDA), Prast (D66) en Overbeek (SP) wordt de door de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer gestuurde brief van 30 juni 2017 over de voortgang van Invest-NL besproken in de vergadering van de commissie EZ op 11 juli 2017.

Europese richtlijn transparantieregels voor intermediairs bij fiscale planning

De commissie besluit het voorstel voor een richtlijn inzake transparantieregels voor intermediairs bij fiscale planning (COM(2017)335) in behandeling te nemen. De fractie van de PvdA (Sent) levert op dinsdag 12 september 2017 inbreng voor schriftelijk overleg.

Voorhang ontwerpbesluit vergoedingen rechtsbijstand

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Wezel) met betrekking tot het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Veiligheid en Justitie van 23 juni 2017 inzake "Voorhang ontwerpbesluit houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in verband met de invoering van bijzondere procedurele bepalingen in het Vreemdelingenbesluit 2000". De fractie van GroenLinks sluit zich bij de vragen aan.

Europees voorstel strategie digitale eengemaakte markt

Naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg inzake beantwoording nadere vragen over levering van digitale inhoud en verkoop op afstand (EU-voorstel: Strategie voor een digitale eengemaakte markt) wordt inbreng voor nader schriftelijk overleg geleverd door de fractie van VVD (Duthler).

Brief inzake veiligstellen beloning op minimumloonniveau

De conceptbrief in reactie op de brief van de minister van SZW van 26 juni jl. inzake het veiligstellen van een beloning op minimumloonniveau (33.623, N), wordt na een wijziging van de fractie van D66 door de commissie vastgesteld. De fracties van CDA, SP, PvdA en mogelijk GroenLinks, besluiten zich aan te sluiten bij de inhoud van de brief.

Uitvoering Europese Veiligheidsagenda

Het lid Van Hattem (PVV) geeft aan in schriftelijk overleg te willen treden naar aanleiding van het achtste voortgangsverslag van de Europese Commissie over de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda. De inbrengdatum wordt vastgesteld op 12 september 2017


Deel dit item: