Wet arbeidsmarkt in balans aangenomenDe Eerste Kamer heeft dinsdag 28 mei het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans aangenomen. De fracties van SGP, ChristenUnie, Fractie-Duthler, VVD, CDA, OSF en D66 stemden voor, de fracties van PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP en PVV stemden tegen.

Ook werd gestemd over twee moties die tijdens het debat een week eerder waren ingediend. De motie-Schalk over ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar werd aanvaard. Alleen de PVV-fractie stemde tegen. De motie-Van de Ven en Oomen-Ruijten die de regering verzocht te komen met voorstellen voor nieuw zzp-beleid werd eveneens aanvaard. Alleen de fracties PVV en 50PLUS stemden tegen.

De Kamer debatteerde maandag 20 mei met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het wetsvoorstel. De minister heeft de Kamer naar aanleiding van het debat op 20 mei een brief gestuurd in antwoord op vragen vanuit de Kamer om uiteen te zetten hoe de Wet arbeidsmarkt in balans past in zijn andere plannen voor de hervorming van de arbeidsmarkt.

Over het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel Arbeidsbalans in Balans wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten. Het voorstel beperkt negatieve effecten van specifieke vormen van flexibele arbeid, zoals onzekerheid over werk en inkomen en afwenteling van kosten en risico's, of maakt deze duurder en daardoor onaantrekkelijker. Ook beoogt het voorstel het aangaan van een vast contract aantrekkelijker te maken voor werkgevers, zodat voor werkenden meer perspectief op zekerheid ontstaat. Om dit te bereiken worden voorstellen gedaan om de wetgeving op het terrein van flexibele arbeid en het ontslagrecht te herzien. Bovendien wordt het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker gemaakt door de WW-premie voor vaste contracten lager vast te stellen dan voor tijdelijke contracten.


Deel dit item: