35.074

Wet arbeidsmarkt in balansDit voorstel wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten en heeft als doel de kosten- en risicoverschillen tussen contractvormen te verminderen, zodat flexibel werk wordt gebruikt waar de aard van het werk daarom vraagt en niet alleen omdat het een kostenvoordeel oplevert. Negatieve effecten van specifieke vormen van flexibele arbeid, zoals onzekerheid over werk en inkomen en afwenteling van kosten en risico’s, worden beperkt of beprijsd. Ook beoogt het voorstel het aangaan van een vast contract aantrekkelijker te maken voor werkgevers, zodat voor werkenden meer perspectief op zekerheid ontstaat.

Om dit te bereiken worden voorstellen gedaan om de wetgeving op het terrein van flexibele arbeid en het ontslagrecht te herzien. Bovendien wordt het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker gemaakt door de WW-premie voor vaste contracten lager vast te stellen dan voor tijdelijke contracten.

Het voorstel maakt onderdeel uit van een breder pakket van maatregelen die er gezamenlijk op zijn gericht om de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het gaat hierbij onder andere om aangekondigde maatregelen rond de positie van zelfstandigen, de verplichtingen van werkgevers in verband met arbeidsongeschiktheid en ziekte en het stimuleren van een leven lang ontwikkelen. Daarnaast stelt het kabinet een adviescommissie in om onderzoek te doen naar en advies te geven over de fundamentele vragen over de toekomst van de regulering van werk.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FvD.

Tegen: 50PLUS, PvdA, SP, GroenLinks, PVV, PvdD en DENK.

De vaste Tweede Kamercommissie voor SZW heeft op 3 december 2018 gesprekken over het wetsvoorstel gevoerd. Met betrekking tot dat rondetafelgesprek zijn door de genodigden aangeleverde position papers en een woordelijk verslag beschikbaar.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 5 april 2019 de memorie van antwoord (EK, D) ontvangen en levert op 23 april 2019 inbreng voor het nader voorlopig verslag. De minister van SZW zal verzocht worden uiterlijk 10 mei 2019 te antwoorden, zodat de commissie op 14 mei 2019 mogelijk nog een plenaire behandeling voor de Kamerwisseling, die in juni 2019 plaatsvindt, kan voorstellen.

De commissie hield op 12 maart 2019 een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel.


Kerngegevens

ingediend

6 november 2018

titel

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met uitzondering van artikel III, onderdelen J en K, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-79] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-79] documenten

Sociale media menu


Volg via