Terugkijken: Deskundigenbijeenkomst SpreidingswetDe Kamercommissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad hield dinsdag 14 november een deskundigenbijeenkomst over de Spreidingswet. Tijdens de bijeenkomst gingen dertien deskundigen in op de praktische gevolgen van de wet.

Dit wetsvoorstel geeft gemeenten de wettelijke taak om asielopvangvoorzieningen te bieden, dit om crisisopvang van asielzoekers te voorkomen. Het demissionaire kabinet gaat met het voorstel uit van solidariteit tussen gemeenten, een evenwichtige spreiding over het land en het zoveel mogelijk vrijwillig ter beschikking stellen van opvangplaatsen.


Programma

Na opening door senator Faber (PVV), voorzitter van de commissie Immigratie & Asiel/JBZ-Raad, verzorgden de deskundigen een korte inleiding over de gevolgen van de wet vanuit hun perspectief. Voor de bijeenkomst waren zowel hoogleraren, non-gouvernementele organisaties als vertegenwoordigers van bestuurlijke organisaties uitgenodigd, zodat de situatie vanuit zoveel mogelijk perspectieven werd belicht. Na de inleidingen kregen de leden de gelegenheid om vragen te stellen.

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Over de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Met dit wetsvoorstel wil het kabinet een stabiel en robuust stelsel voor asielopvang creëren door een evenwichtigere verdeling over alle gemeenten. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is nu nog afhankelijk van de vrijwillige medewerking van gemeenten om opvang voor asielzoekers mogelijk te maken. Het voorstel geeft gemeenten de wettelijke taak om asielopvangvoorzieningen te bieden. Met de Spreidingswet gaat het demissionaire kabinet uit van solidariteit tussen gemeenten, een evenwichtige spreiding over het land, het zoveel mogelijk vrijwillig ter beschikking stellen van opvangplaatsen en het voorkomen van crisisnoodopvang.

Het Rijk is verantwoordelijk voor het opvangen van asielzoekers. Het COA voert dit uit in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Tegelijkertijd is er geen wettelijke taak voor gemeenten om de opvang van asielzoekers door het COA in gemeenten mogelijk te maken. Dit wetsvoorstel wil een einde maken aan deze situatie door deze taak voor gemeenten wel bij wet vast te leggen. Hiermee komt vast te staan dat gemeenten samen met het Rijk verantwoordelijk zijn voor de internationale en Europeesrechtelijke verplichting om asielopvang te bieden aan vluchtelingen en asielzoekers.

Het wetsvoorstel introduceert een verdeelsysteem, in twee fases. Het Rijk kan een specifieke uitkering verstrekken aan gemeenten die duurzame opvangplaatsen aanhouden of creëren in fase één. Gemeenten mogen deze uitkering besteden aan een ander doel dan de opvang van asielzoekers. Dit is dus een aanvulling op de compensatie van de extra kosten die gemeenten maken voor de opvangvoorzieningen voor asielzoekers. Als er meer plekken nodig zijn, dan worden in fase twee deze overige plekken verdeeld over de gemeenten naar rato van het inwonertal en sociaaleconomische status. Hierbij worden de eerdere vrijwillig aangeboden plekken niet meegeteld.


Deel dit item: