Nieuws uit de commissies van 6 februari 2024Een aantal Eerste Kamercommissies heeft op dinsdag 6 februari 2024 vergaderd over de voortgang van de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de betreffende commissies.


Schriftelijke inbreng

Nationaal Groeifonds

Leden van de commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) geven aan over te willen gaan tot een volgende ronde schriftelijk overleg. Het gaat hierbij om de fracties van BBB (Kroon), GL-PvdA (Crone), PVV (Van Strien), SP (Van Apeldoorn), PvdD (Visseren-Hamakers), JA21 (Baumgarten), SGP (Schalk), 50PLUS (Van Rooijen) en OPNL (Van der Goot)

Criminele vreemdelingen

De commissie Justitie en Veiligheid besluit om op 5 maart 2024 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor het verslag over het wetsvoorstel.

Voorkomen, opsporen en onderzoeken mensenhandel

De commissie Immigratie en Asiel / JBZ-raad (I&A/JBZ) neemt de richtlijn in behandeling die gaat over vaststelling van minimumvoorschriften ter voorkoming en tegengaan van mensensmokkel. De richtlijn wordt geagendeerd voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie op 27 februari 2024. De commissie overweegt een parlementair behandelvoorbehoud. Met het oog daarop zal de regering verzocht worden uiterlijk 7 maart te reageren op de vragen.

Verslag over de rechtsstaat 2023

De commissies voor Europese Zaken (EUZA) en voor Justitie en Veiligheid (J&V) leveren op 5 maart 2024 inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over de kabinetsappreciatie bij het EU-Rechtsstaatrapport 2023. Daarnaast stemmen de commissies ermee in dat eventuele verdere behandeling van het landenrapport over Nederland en Nederlandse aspecten van het horizontale Rechtsstaatrapport in de commissie J&V wordt geagendeerd.


Overig

Stelselvernieuwing rechtsbijstand

De commissie Justitie & Veiligheid (J&V) besluit de brieven van de demissionair minister voor Rechtsbescherming Weerwind ter aanbieding van de negende en tiende voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand voor kennisgeving aan te nemen. De commissie wordt graag geïnformeerd over de verdere behandeling in de Tweede Kamer.

Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen

De brief van 23 januari 2024 van demissionair minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid (J&V) wordt op verzoek van de fractie van de ChristenUnie (Talsma) betrokken bij de behandeling van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. De brief gaat over het toetreden van de Koninklijke Marechaussee tot de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen.

Gesprek met Kinderombudsman en Nationale Ombudsman

De Kinderombudsman Margite Kalverboer en de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen brachten een bezoek aan de commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad. Naar aanleiding van het rapport 'De crisis voorbij. Naar een menswaardige opvang van asielzoekers vanuit mensen- en kinderrechtelijk perspectief' spraken zij met de commissieleden over de (crisis)noodopvang in Nederland en de mensen- en kinderrechtelijke verplichtingen in dit kader van de overheid.

Gesprek met UWV

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) had een openbaar kennismakingsgesprek met de Raad van bestuur van het UWV. Er werd onder meer gesproken over de noodzaak van een betrouwbare, dienstbare en rechtvaardige overheid waarbij publieke dienstverleners worden versterkt en wetten worden beoordeeld op eenvoud, menselijke maat en uitvoering. De commissie gaat graag in op de uitnodiging om een werkbezoek aan het UWV te brengen.


Deel dit item: