Nieuws uit de commissies van 4 juni 2024Een aantal Eerste Kamercommissies heeft op dinsdag 4 juni 2024 vergaderd over de voortgang van de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.


Schriftelijke inbreng

Financiën

De staatssecretaris van Financiën, Fiscaliteit en Belastingdienst zal een conceptbrief per e-mail over het rapport evaluatie heffingskortingen en tariefstructuur in de inkomstenbelasting; Voorjaarsnota 2023 aan de leden van de commissie van Financiën voorleggen. De fracties JA21(Baumgarten) en 50PLUS(Van Rooijen) zullen voor het schriftelijk overleg inbreng leveren.

Digitale weerbaarheid

De fractie van de BBB (van Langen-Visbeek) zal voor het tweede verslag inbreng leveren op de wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven.

Elektriciteitsheffing

De fractie van de BBB (van Langen-Visbeek) zal inbreng leveren voor nader schriftelijk overleg.

Houtige biomassa

De fractie van de PvdD (Visseren-Hamakers) zal inbreng leveren voor nader schriftelijk overleg.

Biotechnologie en bioproductie

De fractie van de PvdD (Visseren-Hamakers) zal inbreng leveren voor het schriftelijke overleg met de Europese Commissie.

Kolen

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft besloten om geen inbreng te leveren voor het tweede verslag van de nota ‘Vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking’. Op 11 juni 2024 staat het wetsvoorstel op de agenda.

Wet betaalbare huur

De commissie voor Binnenlandse Zaken heeft bij meerderheid besloten om op 11 juni 2024 inbreng voor het tweede verslag te kunnen leveren. In het verslag zal worden vermeld dat het wetsvoorstel gereed wordt geacht voor een plenair debat op dinsdag 18 juni 2024, onder bepaalde voorwaarden.

Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2024

De commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en voor Europese Zaken besluit dat inbreng voor tweede verslag wordt geleverd door de fracties van BBB (Marquart Scholtz), PvdD (Koffeman) en Volt (Hartog). Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het tweede verslag uiterlijk vrijdag 14 juni 2024, 17.00 uur achten de commissies het begrotingswetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op dinsdag 18 juni 2024.

Kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal op 11 juni 2024 inbreng leveren op het verslag.


Hamerstukken

Geschillenregeling enquêteprocedure

Aanpassing van enkele bepalingen omtrent de geschillenregeling en ter verduidelijking van de ontvankelijkheidseisen voor de enquêteprocedure voor aandeelhouders en certificaathouders voor beursvennootschappen.

Suïcidepreventie

De wet integrale suïcidepreventie zorgt voor duurzame verankering en verspreiding van sectoroverstijgend, integraal en effectief suïcidiepreventiebeleid binnen de landelijke en lokale overheid. Doel van dit wetsvoorstel is het wettelijk vastleggen in de Wet publieke gezondheid van het eerdere ontwikkelde suïcidepreventiebeleid en zo de basis voor dit beleid te verstevigen.


Plenair

Verder heeft de Kamer gedebatteerd met de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering over het voorstel Wet implementatie Open data richtlijn. Dit voorstel is zonder stemming aangenomen.

Het wetsvoorstel bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal is aangenomen.

Ook heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen om de betrokkenheid van burgers op het niveau van provincies, waterschappen en gemeenten te versterken.


Deel dit item: