Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissies op dinsdag 29 oktober 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toepassing Rijkscoördinatieregeling op voorbereiding project 'militair radarstation Herwijnen' [niet afgerond]

  De commissies besluiten een Mondeling Overleg te voeren met de staatssecretaris van Defensie inzake het besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling op de voorbereiding van het project ‘militair radarstation Herwijnen’. De commissies verzoeken het Mondeling Overleg op de kortst mogelijke termijn in te plannen.

  2.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Karimi (GroenLinks) overweegt om de uitdrukkelijke goedkeuringsprocedure aan te vragen inzake het ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegde verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en vermogenswinsten en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting. De commissie besluit om het verdrag voor de reactietermijn van 16 november als agendapunt op te voeren zodat besluitvorming over het al dan niet aanvragen van de uitdrukkelijke goedkeuringsprocedure kan plaatsvinden.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  33168, P

  Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg

  De commissie neemt de brief van 25 oktober 2019 (33168, P) over de intrekking van het wetsvoorstel voor kennisgeving aan.

  2.
  Voortgangsverslag implementatie nieuwe Donorwet

  Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 17 oktober 2019 (33506, AE)

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

  3.
  Toezegging T02590 - Voorhangen AMvB's

  De commissie beschouwt toezegging T02590 met het aangenomen wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de orgaandonatie (35161) als voldaan.

  4.
  Beleidsreactie op de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg

  Conceptbrief in reactie op de brief van de minister van VWS van 2 september 2019 (34104, R)

  De commissie bespreekt de conceptbrief in reactie op de brief van de minister van VWS van 2 september 2019 (34104, R) en besluit de minister schriftelijk uit te nodigen voor een mondeling overleg. De brief zal als bijlage aan deze uitnodiging worden toegevoegd.

  5.
  Transgenderzorg

  Verslag nader schriftelijk overleg (31016 / 34650, C)

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

  6.
  Definitieve kaderbrief Wlz 2020

  Brief van de minister van VWS van 18 oktober 2019 (34104, S)

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan; toekomstige kaderbrieven zullen ter informatie bij de agenda gevoegd worden.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35074, R

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met afwijking van artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs voor werknemers met een beperking; Wet arbeidsmarkt in balans

  De commissie besluit de brief van de minister van SZW (35.074, R) voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  Rondvraag

  De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche t.b.v. wetsvoorstel 35.213 (Vereenvoudiging Wajong).

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35086

  Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  35300 VI, A

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming over de opgaven voor een sterke rechtspraak; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en D66 (Backer). De leden van de ChristenUnie-fractie sluiten zich aan bij de inbreng van D66. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3.
  Mededelingen en informatie

  De commissie stelt voor af te zien van het voorgenomen plenaire debat over het wetsvoorstel Bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders (35058) - dat thans geagendeerd staat voor 12 november 2019 - en het af te doen als hamerstuk.

  4.
  Rondvraag

  De leden Dittrich (D66) en Recourt (PvdA) vragen de staf na te gaan welke toezeggingen openstaan ten aanzien van de nadere invulling van mediation in de vorm van een regeling, opdat een eventuele commissiebrief gestuurd kan worden aan de minister voor Rechtsbescherming hoe hij aankijkt tegen een dergelijke invulling.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  17.45 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  17.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35167

  Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

  De commissie verzoekt ambtelijk na te gaan wanneer de in de memorie van antwoord aangekondigde Klimaat- en Energieverkenning 2019 (KEV 2019) naar de Kamer zal worden gestuurd. In afwachting van die informatie besluit de commissie de inbrengdatum voor nader voorlopig verslag te bepalen op 19 november 2019. Mocht de KEV 2019 naar verwachting niet vóór 19 november 2019 worden aangeboden, dan zal de commissie de inbrengdatum heroverwegen.

  2.
  35006

  Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij

  Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (Meijer) en een gezamenlijke inbreng van de fracties van de SP (Janssen) en de PvdA (Recourt).

  3.
  Vereffeningsverslagen bedrijfslichamen

  Brief van de minister van LNV van 11 oktober 2019 (33910, Q)

  De commissie besluit, op verzoek van het lid Atsma (CDA), dit agendapunt aan te houden tot 5 november 2019.

  4.
  CDM-advies 'Analyse boetes bij overtreding Meststoffenwet'

  Verslag nader schriftelijk overleg (33037, Q)

  De commissie besluit, op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks), dit agendapunt aan te houden tot 5 november 2019.

  5.
  Toezeggingen T02743 (onderbouwing stikstof meting) en T02746 (aanpassing forfaits per 01-01-2020)

  Brief van de minister van LNV van 25 oktober 2019 (35208, F)

  De commissie neemt de brief van de minister van LNV voor kennisgeving aan en besluit de toezeggingen T02743 en T02746 op voldaan te zetten.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  18.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34864

  Aanvullingswet bodem Omgevingswet

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), FVD (Dessing), CDA (Rietkerk), D66 (Moonen) en ChristenUnie (Verkerk). De fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Crone), SP (Janssen), PvdD (Nicolaï), Fractie-Otten (Rookmaker), 50PLUS (Baay-Timmerman) en OSF (Gerbrandy) leveren gezamenlijk inbreng.

  2.
  Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

  Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van I&W van 1 juli 2019 (34864, C)

  Inbreng ten aanzien van het ontwerp van het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is door de desbetreffende fracties verwerkt in hun inbreng voor voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet. (zie punt 1 van de korte aantekeningen)

  3.
  35054

  Aanvullingswet geluid Omgevingswet

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Arbouw), FVD (Dessing), CDA (Rietkerk), D66 (Moonen) en ChristenUnie (Verkerk). De fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Crone), SP (Janssen), PvdD (Nicolaï), Fractie-Otten (Rookmaker), 50PLUS (Baay-Timmerman) en OSF (Gerbrandy) leveren gezamenlijk inbreng.

  4.
  Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

  Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van I&W van 14 oktober 2019 (35054, B)

  Inbreng ten aanzien van het ontwerp van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet is door de desbetreffende fracties verwerkt in hun inbreng voor voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet. (zie punt 3 van de korte aantekeningen)

  5.
  Tijdpad behandeling stelselherziening en toetsingsopties Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV)

  Brief - met bijlage - van de minister van BZK van 18 oktober 2019 inzake alternatieve (externe) toetsingsopties van het DSO-LV (34986, K)

  De commissie besluit de inbreng voor nader voorlopig verslag ten aanzien van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986), dat thans geagendeerd staat voor 5 november 2019, te verplaatsen naar 19 november 2019. Ook de inbrengdatum voor schriftelijk overleg inzake het voorgehangen ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet (34986, D) zal worden verschoven van 5 naar 19 november 2019.

  Voorts besluit de commissie in nader schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van 18 oktober 2019 (34986, K). In de brief zal ook worden ingegaan op het tentatieve tijdpad van de stelselherziening van het omgevingsrecht (33118 AW) en de mate van beleidsarme omzetting inzake de Invoeringswet Omgevingswet en de vier Aanvullingswetten.
  Een conceptbrief zal per e-mail worden voorgelegd aan de leden van de commissie.

  6.
  Technische briefing / demonstratie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV), 26 november 2019

  Brief - met bijlage - van de minister van BZK van 18 oktober 2019 (34986, K)

  De commissie besluit op 5 november 2019 vragen te inventariseren voor de technische briefing over het DSO, die op 26 november 2019 van 17:00 uur tot 20:00 uur zal plaatsvinden. Deze vragen zullen vooraf aan het ministerie van BZK toegezonden worden.

  7.
  Aanpak asbestverwijdering

  Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van I&W van 14 oktober 2019 in reactie op de brief van 2 oktober 2019 (verslag schriftelijk overleg (34675 /25834, K))

  De commissie besluit de toezeggingen T02719, T02740, T02741 en T02742 als voldaan te beschouwen en de brief van 14 oktober 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  8.
  Toezegging T02446 - Terugkerende evaluatie van onafhankelijke toetsing van milieueffectrapportages en over twee jaar een evaluatie van de effecten daarvan

  Brief van de minister van I&W van 18 oktober 2019 in reactie op de brief van 19 september 2019 (verslag nader schriftelijk overleg (34287 / 29383, K))

  De commissie besluit op 26 november 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  9.
  Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2017-2018

  Brief van de minister van BZK van 17 oktober 2019 (32127, AR)

  De commissie besluit de brief van 17 oktober 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  18.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35210 VIII

  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (voorjaarsnota)

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 5 november 2019.

  2.
  35042

  Modernisering bestuur en verduidelijking positie van de Ster en aanpassing procedures benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet 2008 geregelde organisaties

  De commissie besluit de procedure nogmaals aan te houden en de regering om een reactie op de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State te vragen.

  3.
  34031, G

  Motie-Bruijn (VVD) c.s. inzake wettelijke kwaliteitscriteria voor leraren die onderwijs geven in een vreemde taal; Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

  De brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 17 oktober 2019 inzake taalbeheersingsniveau leraren (34031, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie wacht de beleidsreactie op het peilonderzoek over de kwaliteit van Engels in het primair onderwijs af.

  4.
  34878

  Besluit houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers)

  De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 oktober 2019 inzake nahang Besluit register onderwijsdeelnemers (34878, G) wordt voor kennisgeving aangenomen.

  5.
  Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister van OCW

  Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

  De brieven van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 oktober 2019 inzake diverse toezeggingen (35300 VIII, A) worden voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de daarin genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

  T01398: de toezegging is voldaan.
  T01756: de toezegging is voldaan.
  T01763: de einddatum wordt op 1 juni 2020 gezet.
  T02420: de einddatum wordt op 1 juni 2020 gezet.
  T02067: de einddatum wordt op 1 juli 2020 gezet.
  T02201: de toezegging is voldaan.
  T02334: de einddatum wordt op 1 juli 2021 gezet.
  T02419: de toezegging staat nog open.
  T02422: de toezegging is voldaan.
  T02714: de toezegging is voldaan.
  T02722: de toezegging staat nog open.

  6.
  Rondvraag

  De griffier wijst op het informele kennismakingsgesprek met de Onderwijsraad op 5 november 2019, 16:30-17:30 uur.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  18.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Nieuwe datum kennismakingsgesprek minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  De commissie stemt in met een openbaar kennismakingsgesprek op 10 december 2019, 15:45-16:45 uur. Eerder waren reeds de onderwerpen voor dit gesprek geagendeerd.

  2.
  34430

  Staatscommissie Parlementair Stelsel

  De commissie besluit bespreking van de brieven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 en 16 oktober 2019 inzake Staatscommissie parlementair stelsel (34430, H en I) aan te houden tot 5 november 2019. Voor het gesprek met dhr. Remkes, voormalig voorzitter van de staatscommissie, op 10 december, 17.00-18.30 uur, wenst de commissie tevens één voormalig lid van de staatscommissie met een politieke achtergrond en één voormalig lid met een wetenschappelijke achtergrond uit te nodigen. Het gesprek is openbaar.

  3.
  Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister van BZK

  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 oktober 2019 inzake toezeggingenrappel (35300 VII, A) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de daarin genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

  T02463: de einddatum wordt op 1 januari 2021 gezet.
  T02737: de einddatum wordt op 1 januari 2021 gezet.
  T01687: de einddatum wordt op 1 januari 2022 gezet.
  T01688: de einddatum wordt op 1 april 2020 gezet.
  T02238: de einddatum wordt op 1 november 2021 gezet.
  T02425: de einddatum wordt op 1 juli 2020 gezet.
  T02575: de einddatum wordt op 1 januari 2020 gezet.
  T02578: de einddatum wordt op 1 maart 2020 gezet.
  T02580: de einddatum wordt op 1 februari 2020 gezet.
  T02657: de einddatum wordt op 1 december 2019 gezet.
  T02426: de einddatum wordt op 1 juli 2020 gezet.

  4.
  Toezegging T02693

  Toezegging Constructie verduurzaming basisscholen (34.902)

  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 oktober 2019 inzake verduurzaming scholen (34902, L) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02693 was reeds als voldaan aangemerkt.

  5.
  29362

  Modernisering van de overheid

  Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 oktober 2019 inzake het interbestuurlijk programma (29362, D) besluit de commissie op 19 november 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor nader schriftelijk overleg.

  6.
  Toezegging T02653 (vervolg van 20 september)

  Toezegging Overzicht door het Rijk ingestelde commissies (35.000)

  De brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 september 2019 inzake lijst van adviescommissies per ministerie (35000, T) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02653 wordt als voldaan aangemerkt.

  7.
  Kennismakingsgesprek met de president en leden Algemene Rekenkamer

  De commissie neemt graag deel aan het gesprek op 12 november 2019, 18:15–19:30 uur.

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  18.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35133

  Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

  De commissies stellen voor het voorbereidend onderzoek te houden op 19 november 2019.

  2.
  Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet

  Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 21 oktober 2019 (35133, C)

  De commissies leveren, zoals eerder besloten, inbreng voor schriftelijk overleg op 19 november 2019.