Commissies op dinsdag 5 november 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • College van Senioren
  12.45 uur
 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35137

  Aanpassing referentielanden voor vaststelling geneesmiddelenprijzen

  De commissie besluit op 12 november 2019 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

  2.
  Evaluatie van de Wet op de jeugdverblijven

  Brief van de minister van VWS van 28 oktober 2019 in reactie op de brief van de commissie van 2 oktober (verslag schriftelijk overleg 34053, G)

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

  3.
  Kabinetsreactie Evaluatie Wet Kinderombudsman

  Brief van de minister van VWS van 7 juni 2019 (34758, A)

  De commissie besluit de bespreking aan te houden tot 12 november 2019.

  4.
  Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

  De commissie verwacht geen behoefte te hebben aan een begrotingsdebat.

  5.
  Mededelingen en informatie

  Het mondeling overleg met de minister van VWS over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg zal plaatsvinden op dinsdag 21 januari 2020 op een nog te bepalen tijdstip.

 • Commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  mondeling overleg 14.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35167, C

  Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

  De commissie heeft kennisgenomen van de brief van de minister van 1 november 2019 (35167, C) en besluit de inbrengdatum voor nader voorlopig verslag van 19 november 2019 te handhaven en besluit, onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling, te streven naar een plenair debat over dit wetsvoorstel in december 2019.

  2.
  Klimaat- en Energieverkenning 2019

  Brief van de minister van EZK van 1 november 2019 (32813, J)

  De commissie besluit het algemeen overleg in de Tweede Kamer inzake implementatie van het Klimaatakkoord van 13 november 2019 af te wachten en tevens het klimaatplan en wetgevingskalender, waarvan de minister heeft aangegeven dat die op korte termijn zullen worden verstuurd. Na kennisneming van deze stukken zal de commissie de nadere vervolgstappen bepalen. De commissie is voornemens een gesprek met het Planbureau voor de Leefomgeving te voeren over de Klimaat- en Energieverkenning 2019 en verzoekt na te gaan op welke datum dit gesprek kan worden gehouden.

  3.
  Voortgangsrapportage Natuur over 2018

  Brief van de minister van LNV van 3 oktober 2019 (33576, O)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van het CDA (Rietkerk), gezamenlijk door GroenLinks (Kluit) en de PvdA (Recourt), en door de Partij voor de Dieren (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4.
  Aanpak kabinet stikstofproblematiek

  Brieven van de minister van LNV van 4 oktober 2019 (32670, D) en van 4 november 2019 (32670, E met bijlagen)

  De commissie neemt kennis van de brieven van de minister van LNV en besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens nadere vervolgstappen te bepalen.

  5.
  CDM-advies 'Analyse boetes bij overtreding Meststoffenwet'

  Verslag nader schriftelijk overleg (33037, Q)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van het CDA (Prins) en de PvdA (Recourt). De fractie van het CDA sluit zich aan bij de vragen van de PvdA. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.
  De commissie besluit de status van toezegging T02487 nog openstaand te laten.

  6.
  Vereffeningsverslagen bedrijfslichamen

  Brief van de minister van LNV van 11 oktober 2019 (33910, Q)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 11 oktober 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  7.
  E190003 - Discussienota over een duurzamer Europa tegen 2030

  Nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie inzake politieke dialoog over de discussienota: "Naar een duurzaam Europa in 2030'' (35150, E)

  De commissie neemt de brief van de Europese Commissie van 29 oktober 2019 voor kennisgeving aan. De commissie geeft aan met interesse het beleid van de nieuwe, nog aan te treden, Europese Commissie op het punt van een duurzamer Europa af te wachten en verwacht te zijner tijd hierover geïnformeerd te zullen worden.

  8.
  Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

  Enkele fracties geven aan de mogelijkheid tot het houden van een begrotingsdebat over de begrotingen EZK (35300 XIII) en LNV en Diergezondheidsfonds (35300 XIV) nog open te willen houden.

 • Commissies voor Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E190007

  Brief van de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie en het lid van de Europese Commissie inzake antwoord in het kader van de politieke dialoog over democratische besluitvorming energie- en klimaatbeleid; EU-voorstel: Commissiemededeling naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid van de EU

  De commissies besluiten de brief te betrekken bij de bespreking van het nieuwe werkprogramma van de nieuwe Europese Commissie.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  15.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  31066, I

  Tweede voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 van de Belastingdienst

  De commissie besluit, na een nabeschouwing van het mondelinge overleg van 29 oktober jl., dat de woordvoerders de tweede voortgangsrapportage - desgewenst - kunnen betrekken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2020 en in algemene zin bij de Algemene financiële beschouwingen van 19 november 2019.

  2.
  21.501-07, AW

  Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 oktober 2019 te Luxemburg; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit dat woordvoerders - desgewenst - het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 oktober en de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 9 november kunnen betrekken bij de Algemene financiële beschouwingen van 19 november 2019.

  3.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Essers (CDA) vraagt naar de antwoordbrief van de schriftelijke vragen inzake de verbetering van de giftenaftrek en de regeling ANBI’s en SBBI’s. De staf zal navraag doen bij het ministerie van Financiën.

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35000 XV / 35000 IV, J & 35000 XV / 35000 IV, I

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over de nadere uitwerking van de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

  De commissies overwegen op korte termijn een mondeling overleg te voeren met de staatssecretaris SZW over de reductiedoelstelling kinderarmoede, zo nodig gevolgd door een plenair debat. Een definitief besluit ter zake zal worden genomen na afronding van de voortzetting van het AO Armoede- en Schuldenbeleid, dat gepland is op 14 november a.s. in de Tweede Kamer.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  15.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E160052

  Brief van de staatssecretaris van Financiën inzake afschrift rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders 2019; EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815; Voorstel voor een verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de CDA-fractie (Essers).

  2.
  35300-XV

  Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020

  Het is de voorlopige inschatting van de commissie dat behoefte zal bestaan aan een (beknopt) begrotingsdebat SZW.

  3.
  Kennismakingsgesprek bewindspersonen SZW

  De commissie inventariseert de onderwerpen ten behoeve van het informele kennismakingsgesprek van 3 december 2019 met de minister en staatssecretaris SZW.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  informeel overleg 15.45 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

  De commissie verwacht geen behoefte te hebben aan een begrotingsdebat met betrekking tot Europese Zaken, maar besluit daarover definitief wanneer het begrotingswetsvoorstel voor procedure wordt geagendeerd .

  2.
  Rapport Clingendael: De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht

  De commissie neemt kennis van het Rapport van Clingendael 'De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht'.

  3.
  21.501-20, AP, 21.501-20, AO, 21.501-02, BC

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad inclusief Art. 50 van 17 en 18 oktober 2019; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Europese Raad 17 en 18 oktober 2019; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 15 oktober 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda en de verslagen van de Raad Algemene Zaken van 15 oktober en de Europese Raad van 17 en 18 oktober 2019.

  4.
  Mededelingen en informatie

  De commissie neemt kennis van de brief van de eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, van 11 oktober 2019 inzake de berekening van de subsidiariteitstermijn in de periode tussen kerst en nieuwjaar.

  5.
  Rondvraag

  Het lid Van Hattem (PVV) geeft aan nadere vragen te willen stellen over de toetreding van de EU tot het EVRM.
  Op de momenten dat dit onderwerp in de commissie EUZA staat geagendeerd, zal hij deelnemen aan het overleg.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Kennismakingsgesprek minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  De commissie besluit pas een kennismakingsgesprek met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te organiseren wanneer voormalig minister Ollongren hersteld en weer in functie is.

  2.
  34430

  Staatscommissie Parlementair Stelsel

  De commissie besluit dat voor het gesprek met de voormalige leden van de staatscommissie op 10 december 2019 van 17:00 tot 18:30 uur alle voormalige leden die wensen deel te nemen kunnen participeren. Het gesprek is openbaar. Verder besluit de commissie naar aanleiding van de aanvaarding van de motie-Schalk c.s. (35300, L) de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief te sturen met de vraag hoe de regering deze motie zal uitvoeren. In de brief wordt ook het behandeltraject voor het rapport van de staatscommissie geschetst zoals de commissie dat voor ogen heeft.

  3.
  Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

  Met uitzondering van de fractie van de PvdA is de voorlopige inschatting van de commissie dat een debat over een van de genoemde begrotingen wenselijk noch noodzakelijk is. Daarover wordt definitief besloten wanneer de begrotingsvoorstellen voor procedure worden geagendeerd.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  16.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  16.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35210 VI

  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

  De commissies besluiten op 26 november 2019 inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag. Inbreng zal worden geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).

  2.
  35300 VI, D

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  De commissies besluiten toezegging T02569 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verplaatsen naar 1 januari 2020. De commissies besluiten voorts de beslissing over de status van toezeggingen T02544 en T02713 aan te houden tot een volgende vergadering van de commissie I&A/JBZ-Raad.

  3.
  33.709, AQ

  Brief van de minister van Justitie en Veiligheid inzake derde voortgangsrapportage Europees Openbaar Ministerie; EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534

  De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden tot een volgende vergadering.

  4.
  Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

  Het is op dit moment de inschatting van de commissies dat behoefte bestaat aan een begrotingsdebat J&V, echter niet voor wat betreft de onderwerpen die het werkterrein van de commissie I&A/JBZ-Raad betreffen.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  16.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34091

  Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

  Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), FVD (Van Wely), CDA (Rietkerk), GroenLinks (De Boer) en D66 (Dittrich).

  2.
  30880 / 32822, AG

  Brief van de minister van J&V over de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s); Politiewet 2012

  De commissie besluit de brief van 14 oktober 2019 van de minister van J&V voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  Regelgeving mediation

  De commissie besluit een commissiebrief te sturen naar de minister voor Rechtsbescherming om navraag te doen naar de stand van zaken betreffende de regelgeving over mediation. Een conceptbrief opgesteld door de staf wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.

  4.
  Uitnodiging werkbezoek tbs-kliniek Venray

  De commissie bespreekt de uitnodiging voor een werkbezoek aan de tbs-kliniek in Venray. Besloten wordt dat geen commissiebezoek wordt afgelegd, maar dat commissieleden op persoonlijke titel een werkbezoek kunnen brengen aan de kliniek. De staf zal per e-mail inventariseren welke leden van de uitnodiging gebruik willen maken, om een datum voor hun bezoek vast te kunnen stellen.

  5.
  Voorbespreking kennismakingsgesprek met de minister van J&V

  De commissie bespreekt het kennismakingsgesprek met de minister van J&V, d.d. 12 november 2019, voor. Mocht de commissiekamer met livestreamverbinding beschikbaar zijn, dan kan de bijeenkomst openbaar zijn, anders niet.

  6.
  Mededelingen en informatie

  - De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche met betrekking tot het initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties (35079).

  - Het lid Veldhoen (GroenLinks) vraagt naar het gewijzigde voorstel van wet bij het wetsvoorstel Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019 (35206 (R2127)), dat heden op de termijnbrief staat. Het wetsvoorstel zal voor procedure geagendeerd worden op 12 november 2019, in afwachting van het gewijzigde voorstel van wet.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  informeel overleg 17.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35210 VIII

  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (voorjaarsnota)

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Vendrik) en PvdA (Sent).

  2.
  Mededelingen en informatie

  Naast de commissievoorzitter, geven de leden Pijlman (D66), Rookmaker (fractie-Otten) en Nanninga (FVD) zich op voor de ontvangst van een delegatie van de CPPCC (de Chinese ‘Senaat’) op dinsdagochtend 19 november 2019.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  18.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toezeggingen omgevingsrecht

  Brief van de minister van BZK van 29 oktober 2019 in reactie op de brief van 3 oktober 2019 (verslag schriftelijk overleg (34986, 33118, 35000 VII, L))

  De commissie besluit de toezeggingen T02255, T02439 en T02444 als openstaand te beschouwen en opnieuw te agenderen op 3 december 2019.
  Voorts besluit de commissie in nader schriftelijk overleg te treden over toezegging T02442. Het lid Kluit (GroenLinks) zal hiervoor inbreng leveren. De conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.

  2.
  Inventarisatie vragen ten behoeve van technische briefing DSO-LV op 26 november 2019

  De commissie inventariseert de vragen ten behoeve van de technische briefing. De vragen zullen worden doorgeleid naar het ministerie.

  3.
  Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

  Na een inventarisatie constateert de commissie dat vooralsnog geen van de fracties een begrotingsdebat wenst.

  4.
  Rondvraag

  De commissie gaat graag in op het aanbod van VVM netwerk van milieuprofessionals om de congresbundel van de achtste Dag van de Omgevingswet (d.d. 10 oktober 2019) aan te bieden in een korte bijeenkomst. In overleg met de aanbieders van de bundel zal een datum worden ingepland.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  18.15 uur
  (Geen besluitpunten)