Commissies op dinsdag 28 januari 2020Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  12.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35211

  Subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  35248

  Loodsplicht nieuwe stijl

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  3.
  34864

  Aanvullingswet bodem Omgevingswet

  De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 4 februari 2020. Indien besloten wordt om inbreng te leveren voor verslag, zal de inbreng op deze datum geleverd worden.

  4.
  Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

  Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van I&W van 1 juli 2019 (34864, C)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 4 februari 2020. Indien besloten wordt om inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg, zal de inbreng op deze datum geleverd worden.

  5.
  Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

  Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 24 januari 2020 in reactie op de brief van 17 januari 2020 (verslag schriftelijk overleg (34682, C))

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 4 februari 2020.

  6.
  Wettelijke evaluatie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

  Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 17 januari 2020 (34219/25268, C)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 4 februari 2020.

 • College van Senioren
  12.45 uur
 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  13.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35250

  Tijdelijke wet Groningen

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  35251

  Wijziging Wet handhaving consumentenbescherming

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  3.
  35083

  Plantgezondheidswet

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  4.
  35006

  Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij

  De commissie besluit, op verzoek van de fractie van GroenLinks, dit agendapunt aan te houden tot 18 februari 2020.

  5.
  Advies Luchtvaartsector' van het Adviescollege Stikstofproblematiek

  Brief van de minister van LNV van 14 januari 2020 (35334, K)

  De commissie stelt vast dat er geen fracties zijn die inbreng wensen te leveren. De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 14 januari 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  13.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  29362, E

  Modernisering van de overheid

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het interbestuurlijk programma (IBP) wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

  2.
  Rondvraag

  Het lid Vos (PvdA) stuurt deze week nog een voorstel rond voor een eventuele motie bij het debat over het rapport van de Staatscommissie parlementair stelsel op 4 februari 2020.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35124

  Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 18 februari 2020. Toezegging T02496 wordt aangemerkt als voldaan.

  2.
  Toezeggingen Wet zorg en dwang (Wzd)

  Brief van de minister van VWS van 20 januari 2020 (35370 / 31996, A) over de inwerkingtreding van de Wzd

  De commissie besluit de bespreking van de brief van 20 januari 2020 (35370/31996, A), evenals de bespreking van toezegging T02545, aan te houden tot 4 februari 2020. T02546 wordt met de brief van 20 januari aangemerkt als voldaan. T02547 wordt opnieuw ter bespreking geagendeerd zodra de opzet van de evaluatie van de gedwongen zorgwetten is ontvangen.

  3.
  Toezeggingen Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

  Brief van de staatssecretaris van VWS van 20 december 2019 (32399, M) over de inwerkingtreding van de Wvggz

  De commissie besluit de bespreking van de brief van 20 december 2019 (32399, M) , evenals de bespreking van toezegging T02557, aan te houden tot 4 februari 2020. Toezeggingen T02554, T02555 en T02563 worden met de brief van 20 december aangemerkt als voldaan.

  4.
  Kwaliteitsstandaard donatiezorg

  Verslag schriftelijk overleg (33506, AJ)

  De commissie besluit de bespreking aan te houden tot 4 februari 2020.

  5.
  Rondvraag

  Het verslag van het mondeling overleg van 21 januari 2020 over decentralisaties in de zorg zal worden nagelopen op toezeggingen; deze zullen onder de aandacht van de commissie worden gebracht.

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Nabespreking mondeling overleg d.d. 21 januari 2020 inzake uitvoering motie-Kox

  De commissies besluiten tot het verzenden van een commissiebrief naar aanleiding van de toezegging van de staatssecretaris van SZW tijdens het mondeling overleg d.d. 21 januari om de Kamer te informeren over de voorstellen inzake de wijze van uitvoering van de motie-Kox (34.775, D). De commissies wensen voor 1 april over deze voorstellen te beschikken. De conceptbrief zal per e-mail aan de commissies worden toegezonden.

  2.
  T02801

  Toezegging De Kamer schriftelijk informeren inzake de stand van zake betreffende motie-Kox (35.300); Brief van de staatssecretaris van SZW naar aanleiding van de tijdens de Algemene financiële beschouwingen 2019 gedane toezegging over de stand van zaken met betrekking tot de reductiedoelstelling kinderarmoede; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020

  De commissies besluiten toezegging T02801 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 april 2020.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35289

  Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 4 februari 2020 te houden.

  2.
  Toezegging T02714

  Toezegging Subsidiëring van groene monumenten (34.556)

  De commissie besluit bespreking van de stand van zaken en de status van de toezegging aan te houden tot 24 maart 2020.

  3.
  Gesprek met de Onderwijsraad

  De commissie stemt in met een informele en open gedachtewisseling met de Onderwijsraad over zijn nog vast te stellen Werkprogramma 2021. Binnen de commissie bestaat geen behoefte aan een adviesaanvraag. De staf neemt contact op met de Onderwijsraad om een geschikte datum te zoeken en vraagt naar beschikbaarstelling van het concept-Werkprogramma 2021.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  14.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Mondeling overleg d.d. 10 maart 2020 met de minister van SZW over pensioenen

  De commissie besluit het mondeling overleg van 10 maart 2020 met de minister van SZW over de vernieuwing van het pensioenstelsel te verbreden tot een overleg van de commissies SZW en Financiën en de minister van Financiën eveneens uit te nodigen voor dit overleg.

  De commissie besluit op 3 maart 2020 de specifieke onderwerpen te inventariseren in een gecombineerde vergadering SZW/Financiën.

  2.
  Eindrapport Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap)

  De commissie besluit de kabinetsreactie op het eindrapport Commissie Regulering van Werk, alsmede de behandelwijze in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens te besluiten over de behandelwijze in de commissie.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.300 IV / CXIX, J

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW inzake voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016

  De commissie besluit eventueel nader schriftelijk overleg in de commissie te agenderen na afloop van het werkbezoek van de commissie aan het Caribisch deel van het Koninkrijk gedurende het meireces.

  2.
  Inventarisatie thema's commissiewerkbezoeken Caribisch deel van het Koninkrijk en voorgesprekken

  De commissie inventariseert de thema's ten behoeve van het werkbezoek van de commissie aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. De commissie is voornemens ter voorbereiding op het werkbezoek enige gesprekken te voeren, zo nodig op dinsdagochtend (bijvoorbeeld 09.00-10.30 uur) of op dinsdagavond (bijvoorbeeld 17.30-19.00 uur).

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Artikel 100-brief

  Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Justitie en Veiligheid inzake Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021; Bestrijding internationaal terrorisme

  De commissie besluit het agendapunt één week door te schuiven en zodoende op dinsdag 4 februari 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De fractie van SP geeft aan inbreng te leveren.

  2.
  Artikel 100-brief

  Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Justitie en Veiligheid inzake Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio; Nederlandse deelname aan vredesmissies

  De commissie besluit het agendapunt één week door te schuiven en zodoende op dinsdag 4 februari 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De fractie van SP geeft aan inbreng te leveren.

  3.
  Werkbezoek krijgsmacht

  De leden Van Wely (FVD) en Beukering (FVD) melden zich aan voor deelname aan het werkbezoek van de vaste commissie voor Defensie van de Tweede Kamer aan de NAVO-oefening DEFENDER op 27 maart 2020. De leden Arbouw (VVD) en Faber (PVV) geven aan deelname te overwegen.

  4.
  Uitnodiging ministerie van Defensie 18 februari

  De leden Van Apeldoorn (SP, voorzitter commissie BDO), Arbouw (VVD), Van Wely (FVD), Beukering (FVD) en Dittrich (D66) melden zich aan voor de bijeenkomst op het ministerie van Defensie op 18 februari 2020.

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32317, KN

  Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake verslag van de JBZ -Raad van 2-3 december 2019; JBZ-Raad

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  15.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35300 VI / 34964, F en 35300 VI / 34964, L

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over kosteloze rechtsbijstand en de uitvoering van de motie Strik c.s.; Brief van de staatssecretaris van J&V over impactanalyses in verband met de herziening van de regels voor vergoeding van rechtsbijstand in asielzaken; EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt gezamenlijk geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en PvdA (Vos). De fracties van D66 en ChristenUnie sluiten zich bij deze vragen aan. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35179

  Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

  Inbreng wordt geleverd door de fracties van VVD (Wever), CDA (Essers), PvdA (Sent), PVV (Van Strien - uiterlijk 29 januari), ChristenUnie (Ester), en SGP (Schalk).

  2.
  35238

  Wet verwijzingsportaal bankgegevens

  Inbreng wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Strien - uiterlijk 29 januari)

  3.
  35245

  Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

  Inbreng wordt geleverd door de fracties van PvdA (Sent), PVV (Van Strien - uiterlijk 29 januari), SP (Van Apeldoorn) en ChristenUnie (Ester).

  4.
  T02818

  Toezegging Toezenden eindrapportages onderzoeken IV-organisatie en IV-portfolioproces van de Belastingdienst (35.302); Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de eindrapportages van de onderzoeken naar de IV-organisatie en het IV-portfolioproces van de Belastingdienst; Belastingdienst

  De commissie besluit toezegging T02818 als voldaan aan te merken en de eindrapportages onderzoeken IV-organisatie en IV-portfolioproces van de Belastingdienst (35.302, Q) te betrekken bij het nog te plannen kennismakingsgesprek met de nieuwe staatssecretaris(sen) van Financiën.

  5.
  T02776

  Toezegging Toezenden integrale kabinetsappreciatie interdepartementaal beleidsonderzoek Toeslagen (35.010)

  De commissie besluit toezegging T02776 als openstaand te blijven beschouwen en het besluit inzake de behandelwijze aan te houden tot het moment dat het tweede deelrapport inzake het IBO Toeslagen is ontvangen.

  6.
  T02717

  Toezegging Opnemen reflectie inzake lage rentestanden in Miljoenennota (CXXXI)

  De commissie besluit toezegging T02717 als voldaan aan te merken.

 • Bijeenkomst met Raad van State
  17.00 uur
  (Geen besluitpunten)