Commissies op dinsdag 21 januari 2020Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • College van Senioren
  12.45 uur
 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  13.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Monitoringsrapportage NSL 2019

  Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 18 december 2019 (30175, P)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins-Modderaar) en PvdA (Recourt). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2.
  Rondvraag

  - De commissievoorzitter deelt mee dat het plenaire debat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986), dat voorzien is voor 28 januari 2020, reeds op maandagavond 27 januari 2020 zal aanvangen gelet op de opgegeven spreektijden van de woordvoerders.

  - De commissie stelt voor om de wetsvoorstellen Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34864) en de Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35054) afzonderlijk van elkaar plenair te behandelen. De plenaire debatten over beide wetsvoorstellen en de daarmee verband houdende ontwerpbesluiten staan onder voorbehoud geagendeerd op 11 februari 2020. De commissie spreekt uit het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet als eerste plenair te willen behandelen op deze datum.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  13.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO), Curaçao, 7-10 januari 2020

  Verslag van een bijeenkomst; Afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) januari 2020; Interparlementair Koninkrijksoverleg vanaf 2014

  De Eerste Kamerleden die deel uitmaakten van de Staten-Generaaldelegatie naar het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) van 7 tot en met 10 januari 2020 te Curaçao doen mondeling verslag in de commissie van het IPKO en de werkbezoeken die zij daarnaast hebben afgelegd in Bonaire en Curaçao.

  2.
  T01222

  Brief van de minister van BZK inzake aanbieding 35e Voortgangsrapportage Sint Maarten; Staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk

  De commissie besluit de brief van de minister van BZK inzake de aanbieding van de 35e voortgangsrapportage Sint Maarten voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T01222 als openstaand te blijven beschouwen.

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  13.55 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35133

  Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

  Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), CDA (Rietkerk) en ChristenUnie (Verkerk).

  2.
  Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet

  Brief van de minister van BZK van 21 oktober 2019 (35133, B)

  Inbreng ten aanzien van het ontwerp Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet is door de desbetreffende fracties verwerkt in hun inbreng voor het nader voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (zie punt 1 van de korte aantekeningen).

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35300 VI, K

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming met de kabinetsreactie op het verkennende onderzoek "Blockchain en het recht"; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  De commissies besluiten de brief van 17 december 2019 van de minister voor Rechtsbescherming voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35122

  Wet straffen en beschermen

  De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 18 februari 2020.

  2.
  33032 / 33514 (R1998)

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming naar aanleiding van de kabinetsreactie op aanbevelingen Staatscommissie Herijking ouderschap; Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en SP (Janssen) gezamenlijk en de fractie van de ChristenUnie (Bikker). De fractie van de PvdA sluit zich aan bij de vragen van de fracties van GroenLinks en SP. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3.
  34775 VI, AX

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018

  De commissie neemt kennis van de brief van 12 juli 2019 van de minister voor Rechtsbescherming en besluit deze te betrekken bij het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat dat op 10 maart 2020 zal plaatsvinden.

  4.
  T02812

  Toezegging De Kamer een afschrift toesturen van een brief aan de Tweede Kamer inzake het contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (34.997)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Dittrich), GroenLinks (Veldhoen) en ChristenUnie (Bikker). De minister van Justitie en Veiligheid zal verzocht worden de vragen te beantwoorden vóór het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat dat op 10 maart 2020 zal plaatsvinden.
  De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  5.
  T02559

  Toezegging Evaluatie Wfz (32.398)

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van VWS, d.d. 20 december 2019 (EK 32299, M), een commissiebrede brief te sturen naar de minister voor Rechtsbescherming over de invulling van de toezegging. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  6.
  Inventarisatie onderwerpen beleidsdebat staat van de rechtsstaat

  De commissie inventariseert de onderwerpen voor het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat (d.d. 10 maart 2020). De geselecteerde onderwerpen zullen naar het ministerie van Justitie en Veiligheid doorgeleid worden.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  T02592 - Toezegging Zorgverzekeraars

  Brief van de minister voor MZS van 17 oktober 2019 inzake implementatie nieuwe Donorwet (33506, AE)

  De commissie besluit de toezegging met de brief van 17 oktober 2019 (33506, AE) als voldaan aan te merken.

 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA) en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  23.987, L

  Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake Nederlandse inzet toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk; Uitbreiding van de Europese Unie

  De commissies bespreken de brief inzake Nederlandse inzet toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De commissies besluiten om het onderwerp periodiek te agenderen. De brief zal worden betrokken bij het werkbezoek aan Brussel en bij de Algemene Europese Beschouwingen 2020. De staf wordt verzocht op www.europapoort.nl een informatiedossier bij te houden.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Plenaire COSAC, 19-20 januari 2020, Zagreb

  De commissievoorzitter doet mondeling verslag van de COSAC-Voorzittersconferentie, die op 19-20 januari 2020 plaatsvond te Zagreb.

  2.
  Werkbezoek Brussel, 15-16 maart 2020

  In de commissie wordt geïnventariseerd welke leden wensen deel te nemen aan het werkbezoek op 15-16 maart 2020.

  3.
  T02488

  Toezegging Financiering OVSE en Raad van Europa (34.775)

  De commissie bespreekt de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake de financiering van de Raad van Europa en besluit de toezegging met nummer T02488 de status voldaan te geven. De financiering van de Raad van Europa zal opnieuw betrokken worden bij de Algemene Europese Beschouwingen 2020.

  4.
  21.501-02, BI

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 28 januari 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie bespreekt de geannoteerde agenda. Met betrekking tot de Conferentie over de Toekomst van Europa besluit de commissie dit periodiek in de commissie te agenderen.

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32.317, KO

  Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake geannoteerde agenda informele JBZ-raad 23-24 januari 2020; JBZ-Raad

  De commissies besluiten de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 23-24 januari 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  32.317, KP

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 2-3 december 2019; JBZ-Raad

  De commissies besluiten de antwoordbrief van de minister voor Rechtsbescherming van 14 januari 2020 over Verordeningen bewijsverkrijging en betekening, alsmede over de conclusies over de alternatieven voor detentie voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  14.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35271

  Vrijheidsontneming asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 4 februari 2020.

  2.
  33192, M

  Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van (de reactie op) de vervolgevaluatie van de Wet biometrie vreemdelingenketen; Gebruik biometrie bij identificatie vreemdelingen

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Karimi). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3.
  E180019 - VN Migratiecompact

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V inzake VN Migratiecompact; EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van 13 januari 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  32.317, KO

  Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake geannoteerde agenda informele JBZ-raad 23-24 januari 2020; JBZ-Raad

  De commissie besluit de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 23-24 januari voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35213

  Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

  De commissie besluit inbreng voor het nader voorlopig verslag inzake wetsvoorstel 35213 te leveren op 4 februari 2020. De leden van de fracties van GroenLinks (Van Gurp) en PvdA (Sent) overwegen inbreng te leveren.

  2.
  34325

  Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

  De commissie besluit tot een commissiebrief aan de initiatiefnemer alvorens het wetsvoorstel te agenderen voor verdere plenaire behandeling. De concept-commissiebrief zal per e-mail aan de commissie worden toegezonden.

  3.
  32043, Y

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortgang van de uitwerking van het pensioenakkoord; Toekomst pensioenstelsel

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt uiterlijk 23 januari 2020 geleverd door de leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen).

  NB Het lid Van Rooijen heeft afgezien van het leveren van inbreng.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35254

  Wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage

  De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

  2.
  35300 B / 35300, C

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over aanpassingen om schommelingen in het gemeentefonds te voorkomen of te dempen; Miljoenennota 2020

  Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2019 inzake voorstellen samen trap-op, samen trap-af (35300 B / 35300, C) wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk) en PvdA (Koole).

  3.
  Rondvraag

  Het lid Vos (PvdA) legt de optie op tafel het debat op 4 februari 2020 over het rapport van de Staatscommissie parlementair stelsel met een breed gesteunde motie af te sluiten.

 • Commissies voor Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  CXXXVIII, A

  Brief van de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën inzake kabinetsreactie herfstpakket Europees Semester 2020; Europees Semester 2020

  De commissies besluiten de brief (CXXXVIII, A) voor kennisgeving aan te nemen. De commissies besluiten voorts tot een mondeling overleg met de ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over de begin april te ontvangen nationale hervormingsprogramma's en convergentie- en stabiliteitsprogramma's, bij voorkeur te houden op 14 april 2020 van 18.30 - 20.30 uur.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35050

  Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 4 februari 2020.

  2.
  35063

  Initiatiefvoorstel-Kwint en Westerveld Verbod dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 11 februari 2020 te houden.

  3.
  Toezegging T01826

  Toezegging Invoering eindtoets speciaal onderwijs (33.157)

  De brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 januari 2020 inzake eindtoets speciaal (basis)onderwijs (33157, R) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T01826 wordt als voldaan aangemerkt.

  4.
  34031

  Kabinetsreactie op adviezen voor verbetering van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs

  De brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 13 januari 2020 inzake verbetering van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs (34031, N) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02152 wordt als voldaan aangemerkt.

  5.
  Toezeggingen T02223, T02224 en T02372

  Toezegging Overnemen Motie Ten Hoeve in wetsvoorstel regionale publieke omroepen(34.459); Toezegging Redactionele onafhankelijkheid regionale omroep (34.264); Toezegging Positie Omrop Fryslân (34.264)

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor BVOM wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en ChristenUnie (Bikker). De commissie streeft naar verzending van een commissiebrief. De toezeggingen T02223, T02224 en T02372 blijven open staan.

  6.
  35300 VIII

  Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

  De brief van de OCW-bewindslieden van 14 januari 2020 inzake planning wetgeving OCW (35300 VIII, G) wordt voor kennisgeving aangenomen.

  7.
  Mededelingen en informatie

  Op verzoek van het lid Ganzevoort (GroenLinks) besluit de commissie het op de termijnbrief voorkomende wetsvoorstel 35289 (Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden) op 28 januari 2020 voor procedure te agenderen.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  15.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  21.501-07, BB

  Brief van de minister van Financiën inzake Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 20 en 21 januari 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de brief (21.501-07, BB) voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  Inventarisatie behoefte aan gesprek met diverse relevante instellingen in het domein van de commissie Financiën

  De commissie:
  - besluit tot een besloten briefing met de Algemene Rekenkamer n.a.v. het rapport "bankenresolutie in Nederland";
  - besluit tot een gesprek met de Raad van State als begrotingsautoriteit in het kader van het Europees Semester, omstreeks eind maart;
  - besluit - door tussenkomst van de minister van EZK - tot een gesprek met het CPB over de langetermijnverkenning en de houdbaarheidsstudie; en,
  - ziet thans af van een gesprek met DNB en AFM, tot het moment dat zich een concreet en voor de Eerste Kamer relevant onderwerp aandient.

  3.
  Rondvraag

  De commissie stelt de commissie SZW voor het mondelinge overleg van 10 maart 2020 met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de vernieuwing van het pensioenstelsel te verbreden tot een overleg van beide commissies en de minister van Financiën eveneens uit te nodigen voor dit overleg.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Advies Luchtvaartsector' van het Adviescollege Stikstofproblematiek

  Brief van de minister van LNV van 14 januari 2020 (35334, K)

  De commissies besluiten inbreng voor schriftelijk te leveren op 28 januari 2020. De commissies besluiten dit advies in het vervolg in de commissie EZK/LNV te behandelen.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  15.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Europese Green Deal

  Inbreng voor politieke dialoog met de Europese Commissie wordt geleverd door de leden Van der Linden (FVD) en Teunissen (PvdD). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2.
  Investeringsplan voor de Europese Green Deal

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden, in afwachting van het BNC-fiche van de regering over deze voorstellen.

  3.
  Start Invest-NL

  Brief van de minister van EZK van 16 januari 2020 (35123, L)

  De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 16 januari 2020 aan te houden tot de toezeggingen uit het debat naar aanleiding van de Machtigingswet Invest-NL zijn vastgesteld.

  4.
  Invest International

  Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 december 2019 (28165, S)

  De commissie besluit de brief van de minister voor BHO van 20 december 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  Informatie over quota in de visserij

  Brief van de minister van LNV van 13 december 2019 (21501-32, A)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid van der Linden (FVD). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden worden voorgelegd.

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL)
  mondeling overleg 15.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Werkbezoek krijgsmacht

  De commissie spreekt een voorkeur uit voor optie 2 (eenheid Robots- en autonome systemen, kazerne Oirschot). De griffie zal in gesprek treden met het ministerie van Defensie over een datum voor het werkbezoek.

  2.
  Mededelingen en informatie

  De commissie geeft aan veel interesse en waardering te hebben voor de Invictus Games en haar achterliggende doelstellingen. De commissie acht een presentatie hierover echter niet voldoende aansluiten bij haar werkzaamheden.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  mondeling overleg 16.30 uur
  (Geen besluitpunten)