Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissies op dinsdag 10 maart 2020Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32317 / 33709, KU

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over het EOM n.a.v. verslag JBZ-Raad 2 en 3 december 2019; JBZ-Raad

  De commissies besluiten de brief van de minister van J&V d.d. 3 maart 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  32 317, KT

  Brief van de ministers van J&V en staatssecretaris J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-raad 13 maart 2020; JBZ-Raad

  De commissies besluiten, op verzoek van het lid Karimi (GroenLinks), dit agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34972

  Wet digitale overheid

  De commissie stelt prijs op een besloten technische briefing over het wetsvoorstel. Daarna wenst zij een openbare deskundigenbijeenkomst te houden waarvoor tot 20 maart 2020, 12:00 uur, thema's bij de griffie kunnen worden aangeleverd.

  2.
  35300 VII / 35300 IV, E

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 maart 2020 inzake het halfjaarlijkse toezeggingenrappel (35300 VII / 35300 IV, E) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de daarin genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

  - T01443: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2021;
  - T01804: de toezegging wordt afgevoerd;
  - T02626: de deadline wordt verschoven naar 1 juli 2020;
  - T02627: de deadline wordt verschoven naar 1 juli 2020;
  - T02657: de deadline wordt verschoven naar 1 april 2020;
  - T02703: de toezegging is voldaan.

  - T01688: de toezegging is voldaan;
  - T02425: de deadline wordt verschoven naar 31 december 2020;
  - T02426: de deadline wordt verschoven naar 31 december 2020;
  - T02615: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2023;
  - T02735: de toezegging staat nog open;
  - T02736: de toezegging staat nog open;
  - T02739: de toezegging staat nog open.

  3.
  Toezegging T01237

  Toezegging Toezending conceptversie richtlijn (22.112 / 31.544, CK)

  De brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 2 maart 2020, voor zover betrekking hebbend op deze toezegging (35300 V, C), wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezegging wordt overgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De deadline wordt verschoven naar 1 januari 2021.

  4.
  29362, F

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over het interbestuurlijk programma (IBP); Modernisering van de overheid

  Naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het interbestuurlijk programma (IBP) (29362, F) besluit de commissie op 7 april 2020 gelegenheid te geven voor inbreng voor een volgende schriftelijke vragenronde.

  5.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Rietkerk (CDA) vraagt naar aanleiding van een uitstelbericht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de staf na te gaan wanneer de brief van 24 januari 2020 over de schommelingen in het gemeentefonds wordt beantwoord. Het lid Koole (PvdA) meldt dat zijn fractie overweegt om de eerder aangehouden motie-Sent c.s. (35300, U) in stemming te brengen.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  14.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Verzoek technische briefing IND

  De commissie stelt de conceptbrief vast waarin de staatssecretaris van J&V wordt verzocht toestemming te verlenen voor een technische briefing van de IND inzake de uitvoeringscapaciteit in het asieldomein op 31 maart 2020 17:30-18:30 uur. Voorts bevestigt de commissie dat de technische briefing een besloten bijeenkomst zonder verslaglegging zal zijn.

  2.
  32317, KV

  Brief van de minister van BZ en de staatssecretaris van J&V inzake situatie aan de Turks-Griekse grens; JBZ-Raad

  De commissie besluit de staatssecretaris van J&V uit te nodigen voor een mondeling overleg inzake de stand van zaken van het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem in mei-juni 2020. Zij verzoekt de commissiestaf een geschikte datum hiervoor te vinden. Voorts besluit de commissie de brief van de minister van Buitenlandse zaken en de staatssecretaris van J&V d.d. 3 maart 2020 bij dit mondeling overleg te betrekken.

  3.
  32317, KS

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over het verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 2019; JBZ-Raad

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V d.d. 3 maart 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Uitnodiging praktijksessie en gebruikerstest Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

  Brief van de minister voor M&W van 2 maart 2020 (34986, AD)

  De uitnodiging voor deelname aan een praktijksessie en eindgebruikerstest betreffende het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt besproken. De commissie geeft de voorkeur aan een praktijksessie DSO op een dinsdag namiddag in mei 2020. Daarnaast geven enkele leden zich op voor deelname aan de eindgebruikerstest DSO van 25 juni 2020. Leden kunnen zich uiterlijk 11 maart 2020 per mail aanmelden bij de commissiegriffier.

  2.
  Overzicht nog te ontvangen brieven over stelselwijziging Omgevingswet

  De commissie wacht het overzicht van nog te ontvangen brieven over de stelselwijziging van het omgevingsrecht af. Dit overzicht zal volgens het ministerie na het plenaire debat over het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34985) aan de Kamer toegezonden worden.

  3.
  Halfjaarlijks rappel toezeggingen IWO (op het terrein van de minister voor Milieu en Wonen)

  Brief - met bijlage - van de minister voor Milieu en Wonen van 25 februari 2020 (35300 VII, D)

  De commissie besluit:
  - Toezegging T02248 als voldaan te beschouwen;
  - Toezegging T02252 als voldaan te beschouwen.

  4.
  Correspondentie BZK – ILT

  Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 4 maart 2020 (34986, AE)

  De commissie neemt kennis van de brief van 4 maart 2020. De brief zal opnieuw geagendeerd worden wanneer bekend is of hiermee een toezegging samenhangt die gedaan is door de minister voor Milieu en Wonen tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986).

  5.
  HUF-toetsen Omgevingswet (handhaafbaarheids-, uitvoerbaarheids- en fraudebestendigheidstoetsen) over de Omgevingswet

  Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 4 maart 2020 (33118 / 34986 / 34864 / 35054, BB)

  De commissie besluit de brief van 4 maart 2020 desgewenst te betrekken bij de inbreng voor verslag inzake het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34985).

  6.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Dessing (FVD) verzoekt de staf bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na te gaan wanneer de Luchtvaartnota tegemoet kan worden gezien, opdat zij betrokken kan worden bij de verdere behandeling van het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad in verband met onder andere wijziging van de wettelijke contouren en grenswaarden en vaststelling van aanvullende handhavingspunten (31936, E).

  7.
  Rondvraag

  De commissie spreekt de verwachting uit dat de minister voor Milieu en Wonen haar toezeggingen, die gedaan zijn bij het plenaire debat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986) en reeds gestand kunnen worden gedaan, gestand doet ook al zijn de toezeggingen nog niet door de Kamer geadministreerd en bekendgemaakt aan de minister, zodat de Kamer niet alle informatie pas ontvangt bij de toezending van het inwerkingtredings-koninklijk besluit betreffende de Omgevingswet.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35195

  Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo

  De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  14.40 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34985

  Aanvullingswet natuur Omgevingswet

  Naar aanleiding van de nadere memorie van antwoord besluiten de commissies op 17 maart 2020 inbreng te leveren voor verslag. Het op deze datum onder voorbehoud geagendeerde plenaire debat over het wetsvoorstel, zal daardoor geen doorgang vinden. Op 17 maart 2020 zullen de commissies tevens een nieuw datumvoorstel voor het plenaire debat bespreken.

  2.
  Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

  Brief van de minister van LNV van 6 september 2019 (34985, B)

  De commissies besluiten dat de desbetreffende fracties die inbreng leveren voor verslag inzake het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet, daarin tevens vragen over het voorgehangen ontwerp Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet kunnen opnemen. (zie punt 1 van de korte aantekeningen).

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35321

  Uitbreiding van het rookverbod

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 24 maart 2020.

  2.
  34767

  Wet toetreding zorgaanbieders

  De commissie ziet af van het voornemen om de Raad van State om voorlichting te vragen. De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 24 maart 2020; daarbij wordt ook de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34768) betrokken

  3.
  34768

  Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 24 maart 2020; daarbij wordt ook de Wet toetreding zorgaanbieders (34767) betrokken.

 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Commissiemededeling: Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie Een blauwdruk voor actie

  De commissies nemen kennis van de reactie van de Europese Commissie van 2 maart 2020 op de brief van 4 oktober 2020, die is gestuurd in het kader van de politieke dialoog over de Mededeling 'Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie: Een blauwdruk voor actie' (COM(2019)343).

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Halfjaarlijks Toezeggingenrappel

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2020

  De commissie bespreekt de brief van 2 maart 2020 van de minister van Buitenlandse Zaken inzake het halfjaarlijkse toezeggingenrappel en besluit om de status van de toezeggingen met nummers T01191,T02273 en T02656 ongewijzigd te laten.

  2.
  E200006

  Mededeling van de Commissie: Bevordering van het toetredingsproces - Een geloofwaardig EU-perspectief voor de Westelijke Balkan

  De commissie besluit om de Commissiemededeling niet in behandeling te nemen.

  3.
  21.501-02 EK, BO

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 25 februari 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie bespreekt de brief inzake het verslag van de Raad Algemene Zaken van 25 februari 2020 en besluit om deze voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  Werkbezoek Brussel 15 en 16 maart 2020

  De commissie bespreekt de stand van zaken van het Werkbezoek aan Brussel op 15-16 maart 2020.

  5.
  Gesprek Voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

  De commissie neemt er kennis van dat het voorgenomen bezoek van de Voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa is geannuleerd.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35154

  Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

  De commissie bespreekt de praktische en inhoudelijke kanten van de deskundigenbijeenkomst die zal worden verdeeld in thematische blokken. De leden van de commissie kunnen voorstellen hiertoe, inclusief daarbij uit te nodigen sprekers, tot aanstaande vrijdag 13 maart 12.00 uur naar de griffie zenden.

  De griffie zal op basis van de toegezonden suggesties een voorstel aan de commissie voorleggen tijdens de eerstvolgende commissievergadering.

  De commissie besluit om de bijeenkomst in beginsel te plannen op dinsdag 12 mei 2020, waarbij dinsdag 7 april 2020 eveneens een optie is - indien dit praktisch nog haalbaar is.

  2.
  Terugkoppeling Interparlementaire conferentie GBVB/GVDB 2-4 maart 2020

  De commissie besluit dit agendapunt door te schuiven naar de eerstvolgende commissievergadering. Dan zal ook de terugkoppeling van de OVSE Winter Meeting worden geagendeerd.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35300 VII / 35300 IV, E

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

  De commissie neemt de brief van de minister van BZK (35.300 VII / 35.300 IV, E) voor kennisgeving aan en besluit ten aanzien van de toezeggingen die op haar werkterrein liggen als volgt:
  - toezegging T01220 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2021;
  - toezegging T02533 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te handhaven op 1 juli 2020 in afwachting van het beleidsdebat Koninkrijksrelaties dat gepland staat voor dinsdag 26 mei 2020; en,
  - toezegging T02536 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Rapport bankenresolutie in Nederland

  Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg met de minister van Financiën wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink) en FVD (Frentrop) gezamenlijk en GroenLinks (Karimi).

  2.
  21501-07, BF, BG

  Telefonische Eurogroep en IMFC 4 maart 2020 en Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 maart 2020

  De commissie besluit het verslag en de geannoteerde agenda voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  Voorlopig behandelschema pakket Belastingplan 2021

  De commissie stelt - na kennisneming van het tijdpad van de Tweede Kamercommissie Financiën - voor om een technische briefing te houden op maandagavond 16 november 2020, op 24 november inbreng te leveren voor het voorlopig verslag en op 1 december 2020 inbreng voor het verslag te leveren m.b.t. de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2021. De beoogde data van plenaire behandeling zijn dan 7 en 8 december 2020.

  De commissie spreekt de voorkeur uit fiscale wetsvoorstellen zoveel mogelijk gespreid over het jaar te kunnen behandelen.

  4.
  Mededelingen en informatie

  Het CPB is uitgenodigd voor een gesprek met de commissie op dinsdag 31 maart om 16 uur.

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35 049

  Initiatiefvoorstel-Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

  De commissies stellen een conceptvoorlichtingsvraag aan de Raad van State vast en besluiten deze door te geleiden naar de Voorzitter met het oog op de plenaire vaststelling.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  16.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35213

  Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

  De leden van de ChristenUnie (Ester) leveren inbreng voor het verslag; de overige fracties sluiten zich hierbij aan. Daarnaast leveren de leden van de PvdA-fractie (Sent) aanvullende inbreng.
  De commissie overweegt voorts het plenair debat te houden op 7 april 2020 onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 20 maart 2020.

  2.
  T02795

  Toezegging Informeren over plannen rondom vereenvoudiging banenafspraak (34.956)

  De commissie besluit de brief van de minister van BZK (34.956, H) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02795 als "deels voldaan" te beschouwen. De deadline blijft ongewijzigd 1 juli 2020.

  3.
  35300 XV, F

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020

  De commissie besluit de brief (35.300 XV, F) voor kennisgeving aan te nemen en besluit ten aanzien van de diverse toezeggingen als volgt:
  - T02148, T02731, T02777, T02790 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2020;
  - T02789 als deels voldaan te blijven beschouwen en de deadline te verplaatsen naar 1 januari 2021; en,
  - T02778 als voldaan aan te merken.

  De status van toezegging T02975 wordt, conform separaat besluit van de commissie van heden, als deels voldaan aangemerkt. De deadline blijft ongewijzigd 1 juli 2020.

  4.
  21.501-31, U

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake geannoteerde agenda Raad WSBVC 19 maart 2020; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  De commissie besluit de geannoteerde agenda WSBVC-Raad van 19 maart 2020 (21.501-31, U) voor kennisgeving aan te nemen.